Ne bojim se smrti, ali mi se i ne žuri da umrem. Postoji mnogo stvari koje bih želeo učiniti pre toga


ne-bojim-se-smrti-ali-mi-se-i-ne-uri-da-umrem-postoji-mnogo-stvari-koje-bih-eleo-uiniti-pre-toga
stiven hokingnebojimsesmrtialiminežuridaumrempostojimnogostvarikojebihželeoučinitipretogane bojimbojim sese smrtiali mimi sese ii nene žurižuri dada umrempostoji mnogomnogo stvaristvari kojekoje bihbih želeoželeo učinitiučiniti prepre togane bojim sebojim se smrtiali mi semi se ise i nei ne žurine žuri dažuri da umrempostoji mnogo stvarimnogo stvari kojestvari koje bihkoje bih želeobih želeo učinitiželeo učiniti preučiniti pre togane bojim se smrtiali mi se imi se i nese i ne žurii ne žuri dane žuri da umrempostoji mnogo stvari kojemnogo stvari koje bihstvari koje bih želeokoje bih želeo učinitibih želeo učiniti preželeo učiniti pre togaali mi se i nemi se i ne žurise i ne žuri dai ne žuri da umrempostoji mnogo stvari koje bihmnogo stvari koje bih želeostvari koje bih želeo učinitikoje bih želeo učiniti prebih želeo učiniti pre toga

Kukavice umiru mnogo puta pre konačne smrti. -Gaj Julije Cezar
kukavice-umiru-mnogo-puta-pre-konane-smrti
Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam. -Paulo Koeljo
moje-su-mogunosti-mnogo-vee-nego-to-sam-mislila-i-ja-bih-htela-s-tobom-da-podelim-i-neke-drage-stvari-koje-sam-tek-poela-da-otkrivam
Niti jedno zadovoljstvo nije zlo, ali stvari koje čine određena zadovoljstva nameću neprilike mnogo puta veće od samih zadovoljstava. -Epikur
niti-jedno-zadovoljstvo-nije-zlo-ali-stvari-koje-ine-odreena-zadovoljstva-nameu-neprilike-mnogo-puta-vee-od-samih-zadovoljstava
Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga mesta, želeo bih da se vrati. -Meša Selimović
bilo-to-jednom-davno-u-ivotu-jo-lepom-moda-mi-se-inio-teak-tada-ali-kad-mislim-o-njemu-ovoga-mesta-eleo-bih-da-se-vrati
Kada bih se ponovo rodila, pričala bih mnogo manje a slušala mnogo više. -Erma Bombek
kada-bih-se-ponovo-rodila-priala-bih-mnogo-manje-a-sluala-mnogo-vie