Ne bori se protiv svojih misli, jače su od tebe. Ako želiš da ih se oslobodiš, prihvati ih. Misli o čemu one žele da misliš, dok se ne umore.


ne-bori-se-protiv-svojih-misli-jae-su-od-tebe-ako-eli-da-ih-se-oslobodi-prihvati-ih-misli-o-emu-one-ele-da-misli-dok-se-ne-umore
paulo koeljoneboriseprotivsvojihmislijačesuodtebeakoželidaihoslobodiprihvatiihmisličemuoneželemislidokneumorene boribori sese protivprotiv svojihsvojih mislijače susu odod tebeako želišželiš dada ihih sese oslobodišprihvati ihmisli oo čemučemu oneone želežele dada mislišdok sese nene umorene bori sebori se protivse protiv svojihprotiv svojih mislijače su odsu od tebeako želiš daželiš da ihda ih seih se oslobodišmisli o čemuo čemu onečemu one želeone žele dažele da mislišdok se nese ne umorene bori se protivbori se protiv svojihse protiv svojih mislijače su od tebeako želiš da ihželiš da ih seda ih se oslobodišmisli o čemu oneo čemu one želečemu one žele daone žele da mislišdok se ne umorene bori se protiv svojihbori se protiv svojih misliako želiš da ih seželiš da ih se oslobodišmisli o čemu one želeo čemu one žele dačemu one žele da misliš

Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe. -Konfučije
ne-budi-nesrean-to-u-ovome-svetu-nitko-ne-zna-za-tebe-zato-misli-da-toliko-vaan-da-bi-te-trebali-poznavati-kada-bude-zaista-tako-vaan-a-da-i-ne-misli
Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...
doe-dan-kada-ne-eli-da-progovori-re-kad-misli-na-neto-kad-poeli-mnogo-a-zna-da-ti-treba-samo-malo-kada-eli-da-nisi-a-zna-da
Ako želiš da se o tebi dobro misli, nemoj o sebi dobro govoriti. -Blez Paskal
ako-eli-da-se-o-tebi-dobro-misli-nemoj-o-sebi-dobro-govoriti