Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda iz vana već iznutra.


ne-govori-nikome-da-ruan-jer-prava-ljepota-se-ne-gleda-iz-vana-ve-iznutra
poslovice korisnikanegovorinikomedaružanjerpravaljepotasenegledaizvanavećiznutrane govorigovori nikomenikome dada jeje ružanjer pravaprava ljepotaljepota sese nene gledagleda iziz vanavana većveć iznutrane govori nikomegovori nikome danikome da jeda je ružanjer prava ljepotaprava ljepota seljepota se nese ne gledane gleda izgleda iz vanaiz vana većvana već iznutrane govori nikome dagovori nikome da jenikome da je ružanjer prava ljepota seprava ljepota se neljepota se ne gledase ne gleda izne gleda iz vanagleda iz vana većiz vana već iznutrane govori nikome da jegovori nikome da je ružanjer prava ljepota se neprava ljepota se ne gledaljepota se ne gleda izse ne gleda iz vanane gleda iz vana većgleda iz vana već iznutra

Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda s vana već iznutra. -Poslovice korisnika
ne-govori-nikome-da-ruan-jer-prava-ljepota-se-ne-gleda-s-vana-ve-iznutra
Svaki slatkiš izgleda s vana ukusan dok ga ne okusiš iznutra. -Poslovice korisnika
svaki-slatki-izgleda-s-vana-ukusan-dok-ga-ne-okusi-iznutra
U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer ljubav je ljepota duše. -Aurelije Augustin
u-mjeri-u-kojoj-ljubav-u-tebi-raste-raste-i-tvoja-ljepota-jer-ljubav-ljepota-e
Ne zavodi čovjeka samo ljepota tijela, isto tako može ga zavesti i ljepota duha. -Kineske poslovice
ne-zavodi-ovjeka-samo-ljepota-tijela-isto-tako-moe-ga-zavesti-i-ljepota-duha
Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikome-dozvoliti-da-nas-dira-ili-da-nam-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i
Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikome-dozvoliti-da-nam-dira-ili-da-nam-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i