Ne idi utabanim putem. Umesto toga, kreni tamo gde puta nema i ostavi trag.


ne-idi-utabanim-putem-umesto-toga-kreni-tamo-gde-puta-nema-i-ostavi-trag
neidiutabanimputemumestotogakrenitamogdeputanemaostavitragne idiidi utabanimutabanim putemumesto togakreni tamotamo gdegde putaputa nemanema ii ostaviostavi tragne idi utabanimidi utabanim putemkreni tamo gdetamo gde putagde puta nemaputa nema inema i ostavii ostavi tragne idi utabanim putemkreni tamo gde putatamo gde puta nemagde puta nema iputa nema i ostavinema i ostavi tragkreni tamo gde puta nematamo gde puta nema igde puta nema i ostaviputa nema i ostavi trag

Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro ko ti je rekao da snovi tamne nikad necu znati jer bicu samo trag coveka i bicu vodja skitnica.. :((Zlo se javlja tamo gde nema više ljubavi.Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna peska pod kaldrmom, i ako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta - šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gde je put počeo, i gde će se završiti, i odakle su pošli i kuda idu?Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini.