Ne igraj se sa životom, da život ne bi počeo da se igra sa tobom.


ne-igraj-se-ivotom-da-ivot-ne-bi-poeo-da-se-igra-tobom
neigrajseživotomdaživotnebipočeoigratobomne igrajigraj sese sasa životomda životživot nene bibi počeopočeo dada sese igraigra sasa tobomne igraj seigraj se sase sa životomda život neživot ne bine bi počeobi počeo dapočeo da seda se igrase igra saigra sa tobomne igraj se saigraj se sa životomda život ne biživot ne bi počeone bi počeo dabi počeo da sepočeo da se igrada se igra sase igra sa tobomne igraj se sa životomda život ne bi počeoživot ne bi počeo dane bi počeo da sebi počeo da se igrapočeo da se igra sada se igra sa tobom

Nikad se ne igraj sa zenskim srcem, jedno je. Igraj se sa sisama, DVE SU :p
nikad-se-ne-igraj-zenskim-srcem-jedno-igraj-se-sisama-dve-su-p
Sad bih da sam sam plakao. Smešno zar ne? Umesto da čovek bude srećan, ovako neuplakan, kuka što ne plače. Kako se divno život igra. -Žarko Laušević
sad-bih-da-sam-sam-plakao-smeno-zar-ne-umesto-da-ovek-bude-srean-ovako-neuplakan-kuka-to-ne-plae-kako-se-divno-ivot-igra