Ne činite nikad ništa što se protivi vašoj savesti, čak ako to od vas i država traži.


ne-inite-nikad-to-se-protivi-vaoj-savesti-ak-ako-to-od-vas-i-drava-trai
albert ajnštajnnečinitenikadnitatoseprotivivaojsavestičakakotoodvasdržavatražine činitečinite nikadnikad ništaništa štošto sese protiviprotivi vašojvašoj savestičak akood vasvas ii državadržava tražine činite nikadčinite nikad ništanikad ništa štoništa što sešto se protivise protivi vašojprotivi vašoj savestiako to odod vas ivas i državai država tražine činite nikad ništačinite nikad ništa štonikad ništa što seništa što se protivišto se protivi vašojse protivi vašoj savestičak ako to odako to od vasod vas i državavas i država tražine činite nikad ništa štočinite nikad ništa što senikad ništa što se protiviništa što se protivi vašojšto se protivi vašoj savestičak ako to od vasako to od vas iod vas i država traži

Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima. -Lao Ce
mala-drava-koja-nenametljivo-radi-ne-nastoji-da-iskoristi-veliku-za-svoje-sebine-ciljeve-tako-i-jedna-i-druga-drava-ostvaruju-ono-to-ele-velika-drava
Žena se nikad ne gadi propale žene, kao što se mi gadimo propalog muškarca; naprotiv, traži njeno društvo. -Jovan Dučić
ena-se-nikad-ne-gadi-propale-ene-kao-to-se-mi-gadimo-propalog-mukarca-naprotiv-trai-njeno-drutvo
Ne činite nikada usluge zato da bi vam drugi bili zahvalni. Oni će opaziti vašu težnju za tuđom zahvalnošću i priznanjem, i tako će osetiti kao da su vam nešto dužni, pa čak i da su upotrebljeni. -Antonio de Melo
ne-inite-nikada-usluge-zato-da-bi-vam-drugi-bili-zahvalni-oni-e-opaziti-vau-tenju-za-om-zahvalnou-i-priznanjem-i-tako-e-osetiti-kao-da-su-vam-neto-pa
Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih. -Konfučije
ono-to-hoe-mudrac-to-trai-u-sebi-prost-ovek-to-trai-kod-drugih