Ne činite nikada usluge zato da bi vam drugi bili zahvalni. Oni će opaziti vašu težnju za tuđom zahvalnošću i priznanjem, i tako će osetiti kao da su vam nešto dužni, pa čak i da su upotrebljeni.


ne-inite-nikada-usluge-zato-da-bi-vam-drugi-bili-zahvalni-oni-e-opaziti-vau-tenju-za-om-zahvalnou-i-priznanjem-i-tako-e-osetiti-kao-da-su-vam-neto-pa
antonio de melonečinitenikadauslugezatodabivamdrugibilizahvalnionićeopazitivautežnjuzatuđomzahvalnoćupriznanjemtakoosetitikaosunetodužnipačakupotrebljenine činitečinite nikadanikada uslugeusluge zatozato dada bibi vamvam drugidrugi bilibili zahvalnioni ćeće opazitiopaziti vašuvašu težnjutežnju zaza tuđomtuđom zahvalnošćuzahvalnošću ii priznanjemi takotako ćeće osetitiosetiti kaokao dada susu vamvam neštonešto dužnipa čakčak ii dada susu upotrebljenine činite nikadačinite nikada uslugenikada usluge zatousluge zato dazato da bida bi vambi vam drugivam drugi bilidrugi bili zahvalnioni će opazitiće opaziti vašuopaziti vašu težnjuvašu težnju zatežnju za tuđomza tuđom zahvalnošćutuđom zahvalnošću izahvalnošću i priznanjemi tako ćetako će osetitiće osetiti kaoosetiti kao dakao da suda su vamsu vam neštovam nešto dužnipa čak ičak i dai da suda su upotrebljeni

Vaše čuveno poštenje. Uvek ste bili puni tih sranja o poštenju.E pa iskenjam se ja na to vaše poštenje, i na celu tu vašu poštenu generaciju. Pizda vam ...
vae-uveno-potenje-uvek-ste-bili-puni-tih-sranja-o-potenjue-pa-iskenjam-se-ja-na-to-vae-potenje-i-na-celu-vau-potenu-generaciju-pizda-vam
Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi. -Džon Vuden
talenat-daje-bog-budite-skromni-slavu-vam-daju-ljudi-budite-zahvalni-obmanu-dajete-sami-sebi-budite-paljivi
Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.
nema-vam-srce-nikada-ne-bude-tvrdo-neka-vas-strpljenje-nikada-ne-izda-i-neka-va-dodir-nikada-nikog-ne-povredi