Ne činiti nikakvo zlo, uzdići se u dobroti, pročistiti svoj duh – to je pouka svih buda.


ne-initi-nikakvo-zlo-uzdii-se-u-dobroti-proistiti-svoj-duh-to-pouka-svih-buda
budanečinitinikakvozlouzdićisedobrotipročistitisvojduhtopoukasvihbudane činitičiniti nikakvonikakvo zlouzdići sese uu dobrotipročistiti svojsvoj duhduh –je poukapouka svihsvih budane činiti nikakvočiniti nikakvo zlouzdići se use u dobrotipročistiti svoj duhsvoj duh –– to jeje pouka svihpouka svih budane činiti nikakvo zlouzdići se u dobrotipročistiti svoj duh –duh – to je– to je poukaje pouka svih budasvoj duh – to jeduh – to je pouka– to je pouka svih

Revolucija se dešava kroz ljudska bića, ali pojedinci moraju svoj revolucionarni duh kovati iz dana u dan. -Če Gevara
revolucija-se-deava-kroz-ljudska-bia-ali-pojedinci-moraju-svoj-revolucionarni-duh-kovati-iz-dana-u-dan
Zašto je od svih stvorova samo čoveku dano da može da zamrzi svoj život? -Ivo Andric
zato-od-svih-stvorova-samo-oveku-dano-da-moe-da-zamrzi-svoj-ivot
Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva “Najveće zlo u svetu”. -Nikola Tesla
od-svih-sila-trenja-ona-koja-najvie-usporava-ljudski-napredak-neznanje-ono-to-buda-naziva-najvee-zlo-u-svetu
Od svih
od-svih-sila-trenja-ona-koja-najvie-usporava-ljudski-napredak-neznanje-ono-to-buda-naziva-najvee-zlo-u-svijetu