Ne mislim da će ljudska rasa biti u stanju preživeti narednih hiljadu godina ukoliko se ne proširimo u svemiru.


ne-mislim-da-e-ljudska-rasa-biti-u-stanju-preiveti-narednihhiljadu-godina-ukoliko-se-ne-proirimo-u-svemiru
stiven hokingnemislimdaćeljudskarasabitistanjupreživetinarednih hiljadugodinaukolikoseneproirimosvemirune mislimmislim dada ćeće ljudskaljudska rasarasa bitibiti uu stanjustanju preživetipreživeti narednih hiljadunarednih hiljadu godinagodina ukolikoukoliko sese nene proširimoproširimo uu svemirune mislim damislim da ćeda će ljudskaće ljudska rasaljudska rasa bitirasa biti ubiti u stanjuu stanju preživetistanju preživeti narednih hiljadupreživeti narednih hiljadu godinanarednih hiljadu godina ukolikogodina ukoliko seukoliko se nese ne proširimone proširimo uproširimo u svemirune mislim da ćemislim da će ljudskada će ljudska rasaće ljudska rasa bitiljudska rasa biti urasa biti u stanjubiti u stanju preživetiu stanju preživeti narednih hiljadustanju preživeti narednih hiljadu godinapreživeti narednih hiljadu godina ukolikonarednih hiljadu godina ukoliko segodina ukoliko se neukoliko se ne proširimose ne proširimo une proširimo u svemirune mislim da će ljudskamislim da će ljudska rasada će ljudska rasa bitiće ljudska rasa biti uljudska rasa biti u stanjurasa biti u stanju preživetibiti u stanju preživeti narednih hiljaduu stanju preživeti narednih hiljadu godinastanju preživeti narednih hiljadu godina ukolikopreživeti narednih hiljadu godina ukoliko senarednih hiljadu godina ukoliko se negodina ukoliko se ne proširimoukoliko se ne proširimo use ne proširimo u svemiru

Ovo je fantastično vreme da se uđe u poslovni svet, jer će se poslovanje više promeniti u narednih 10 godina nego u prethodnih 50. -Bil Gejts
ovo-fantastino-vreme-da-se-ue-u-poslovni-svet-jer-e-se-poslovanje-vie-promeniti-u-narednih-10-godina-nego-u-prethodnih-50
Ako ijedna religija ima priliku da preuzme Englesku i Evropu za narednih sto godina to je onda sigurno Islam. -Bernard Shaw
ako-ijedna-religija-ima-priliku-da-preuzme-englesku-i-evropu-za-narednih-sto-godina-to-onda-sigurno-islam
Jedan trenutak sreće vredi hiljadu godina slave. -Volter
jedan-trenutak-sree-vredi-hiljadu-godina-slave