Ne mislim o sebi kao o siromašnoj devojci iz geta koja je uspela. Vidim sebe kao nekoga ko je od malih nogu uzeo svoj život u ruke i uspeo.


ne-mislim-o-sebi-kao-o-siromanoj-devojci-iz-geta-koja-uspela-vidim-sebe-kao-nekoga-ko-od-malih-nogu-uzeo-svoj-ivot-u-ruke-i-uspeo
opra vinfrinemislimsebikaosiromanojdevojciizgetakojauspelavidimsebenekogakoodmalihnoguuzeosvojživotrukeuspeone mislimmislim oo sebisebi kaokao oo siromašnojsiromašnoj devojcidevojci iziz getageta kojakoja jeje uspelavidim sebesebe kaokao nekoganekoga koko jeje odod malihmalih nogunogu uzeouzeo svojsvoj životživot uu rukeruke ii uspeone mislim omislim o sebio sebi kaosebi kao okao o siromašnojo siromašnoj devojcisiromašnoj devojci izdevojci iz getaiz geta kojageta koja jekoja je uspelavidim sebe kaosebe kao nekogakao nekoga konekoga ko jeko je odje od malihod malih nogumalih nogu uzeonogu uzeo svojuzeo svoj životsvoj život uživot u rukeu ruke iruke i uspeone mislim o sebimislim o sebi kaoo sebi kao osebi kao o siromašnojkao o siromašnoj devojcio siromašnoj devojci izsiromašnoj devojci iz getadevojci iz geta kojaiz geta koja jegeta koja je uspelavidim sebe kao nekogasebe kao nekoga kokao nekoga ko jenekoga ko je odko je od malihje od malih noguod malih nogu uzeomalih nogu uzeo svojnogu uzeo svoj životuzeo svoj život usvoj život u rukeživot u ruke iu ruke i uspeone mislim o sebi kaomislim o sebi kao oo sebi kao o siromašnojsebi kao o siromašnoj devojcikao o siromašnoj devojci izo siromašnoj devojci iz getasiromašnoj devojci iz geta kojadevojci iz geta koja jeiz geta koja je uspelavidim sebe kao nekoga kosebe kao nekoga ko jekao nekoga ko je odnekoga ko je od malihko je od malih noguje od malih nogu uzeood malih nogu uzeo svojmalih nogu uzeo svoj životnogu uzeo svoj život uuzeo svoj život u rukesvoj život u ruke iživot u ruke i uspeo

Svaka osoba mora živeti svoj život kao uzor drugima. -Roza Parks
svaka-osoba-mora-iveti-svoj-ivot-kao-uzor-drugima
Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji. -Alber Kami
radije-bih-ivio-svoj-ivot-kao-da-bog-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-zaista-postoji-nego-da-ivim-kao-da-ne-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-postoji
Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao. -Odri Hepbern
nikad-ne-razmiljam-o-sebi-kao-o-ikoni-ono-to-u-glavama-drugih-ljudi-nije-u-mojoj-ja-samo-radim-svoj-posao