Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronadeš različito.


ne-moe-pobei-od-beskraja-bekstvom-u-neki-drugi-beskraj-ne-moe-pobei-od-istovetnog-obmanjujui-se-da-moe-da-pronade-razliito
umberto ekonemožepobećiodbeskrajabekstvomnekidrugibeskrajneistovetnogobmanjujućisedapronaderazličitone možešmožeš pobećipobeći odod beskrajabekstvom uu nekineki drugidrugi beskrajne možešmožeš pobećipobeći odod istovetnogistovetnog obmanjujućiobmanjujući sese dada možešmožeš dada pronadešpronadeš različitone možeš pobećimožeš pobeći odpobeći od beskrajabekstvom u nekiu neki drugineki drugi beskrajne možeš pobećimožeš pobeći odpobeći od istovetnogod istovetnog obmanjujućiistovetnog obmanjujući seobmanjujući se dase da možešda možeš damožeš da pronadešda pronadeš različitone možeš pobeći odmožeš pobeći od beskrajabekstvom u neki drugiu neki drugi beskrajne možeš pobeći odmožeš pobeći od istovetnogpobeći od istovetnog obmanjujućiod istovetnog obmanjujući seistovetnog obmanjujući se daobmanjujući se da možešse da možeš dada možeš da pronadešmožeš da pronadeš različitone možeš pobeći od beskrajabekstvom u neki drugi beskrajne možeš pobeći od istovetnogmožeš pobeći od istovetnog obmanjujućipobeći od istovetnog obmanjujući seod istovetnog obmanjujući se daistovetnog obmanjujući se da možešobmanjujući se da možeš dase da možeš da pronadešda možeš da pronadeš različito

Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronađeš različito. -Umberto Eko
ne-moe-pobei-od-beskraja-bekstvom-u-neki-drugi-beskraj-ne-moe-pobei-od-istovetnog-obmanjujui-se-da-moe-da-pronae-razliito
Ti možeš čovjeka vratiti na pravi put, ali mu ne možeš grijehe oprostiti. -Poslovice korisnika
ti-moe-ovjeka-vratiti-na-pravi-put-ali-mu-ne-moe-grijehe-oprostiti
Postoji milion gradova u koje možeš da odeš, ali samo jedan u koji možeš da se vraćaš -Đorđe Balašević
postoji-milion-gradova-u-koje-moe-da-ode-ali-samo-jedan-u-koji-moe-da-se-vraa
Postoji milion gradova u koje možeš da odeš, ali samo jedan u koji možeš da se vraćaš. -Đorđe Balašević
postoji-milion-gradova-u-koje-moe-da-ode-ali-samo-jedan-u-koji-moe-da-se-vraa