Ne može se postići iskrenija slika o nekom društvu od načina na koji oni tretiraju svoju decu.


ne-moe-se-postii-iskrenija-slika-o-nekom-drutvu-od-naina-na-koji-oni-tretiraju-svoju-decu
nelson mandelanemožesepostićiiskrenijaslikanekomdrutvuodnačinanakojionitretirajusvojudecune možemože sese postićipostići iskrenijaiskrenija slikaslika oo nekomnekom društvudruštvu odod načinanačina nana kojikoji onioni tretirajutretiraju svojusvoju decune može semože se postićise postići iskrenijapostići iskrenija slikaiskrenija slika oslika o nekomo nekom društvunekom društvu oddruštvu od načinaod načina nanačina na kojina koji onikoji oni tretirajuoni tretiraju svojutretiraju svoju decune može se postićimože se postići iskrenijase postići iskrenija slikapostići iskrenija slika oiskrenija slika o nekomslika o nekom društvuo nekom društvu odnekom društvu od načinadruštvu od načina naod načina na kojinačina na koji onina koji oni tretirajukoji oni tretiraju svojuoni tretiraju svoju decune može se postići iskrenijamože se postići iskrenija slikase postići iskrenija slika opostići iskrenija slika o nekomiskrenija slika o nekom društvuslika o nekom društvu odo nekom društvu od načinanekom društvu od načina nadruštvu od načina na kojiod načina na koji oninačina na koji oni tretirajuna koji oni tretiraju svojukoji oni tretiraju svoju decu

Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju decu, nego to da voli njihovu majku. -Žan Žak Ruso
ni-znaajnije-ne-moe-uiniti-otac-za-svoju-decu-nego-to-da-voli-njihovu-majku
Najlepši deo lepote je onaj koji slika ne može izraziti. -Fransis Bejkon
najlepi-deo-lepote-onaj-koji-slika-ne-moe-izraziti
Nikada ne govorite ružno o visokom društvu. To uvek govore oni koji ne mogu dospeti u to društvo. -Oskar Vajld
nikada-ne-govorite-runo-o-visokom-drutvu-to-uvek-govore-oni-koji-ne-mogu-dospeti-u-to-drutvo
Nikada ne govorite ružno o visokom društvu. To uvijek govore oni koji ne mogu dospjeti u to društvo. -Oskar Vajld
nikada-ne-govorite-runo-o-visokom-drutvu-to-uvijek-govore-oni-koji-ne-mogu-dospjeti-u-to-drutvo
Najbolji deo lepote je onaj koji nijedna slika ne može izraziti. -Fransis Bejkon
najbolji-deo-lepote-onaj-koji-nijedna-slika-ne-moe-izraziti
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet