Ne može se voleti ono što se ne poznaje. Bilo da je reč o čoveku ili o narodu. Budite sigurni da svi oni koji svoj narod prestaju da razumeju i gube vezu sa njim, odmah i u istoj meri gube i veru očeva, postaju ili ateisti ili ravnodušni ljudi.


ne-moe-se-voleti-ono-to-se-ne-poznaje-bilo-da-re-o-oveku-ili-o-narodu-budite-sigurni-da-svi-oni-koji-svoj-narod-prestaju-da-razumeju-i-gube-vezu
fjodor dostojevskinemožesevoletionotonepoznajebilodareččovekuilinarodubuditesigurnisvionikojisvojnarodprestajurazumejugubevezunjimodmahistojmeriveruočevapostajuateistiravnoduniljudine možemože sese voletivoleti onoono štošto sese nene poznajebilo dada jeje rečreč oo čovekučoveku iliili oo narodubudite sigurnisigurni dada svisvi onioni kojikoji svojsvoj narodnarod prestajuprestaju dada razumejurazumeju ii gubegube vezuvezu sasa njimodmah iu istojistoj merimeri gubegube ii veruveru očevapostaju iliili ateistiateisti iliili ravnodušniravnodušni ljudine može semože se voletise voleti onovoleti ono štoono što sešto se nese ne poznajebilo da jeda je rečje reč oreč o čovekuo čoveku iličoveku ili oili o narodubudite sigurni dasigurni da svida svi onisvi oni kojioni koji svojkoji svoj narodsvoj narod prestajunarod prestaju daprestaju da razumejuda razumeju irazumeju i gubei gube vezugube vezu savezu sa njimodmah i ui u istoju istoj meriistoj meri gubemeri gube igube i verui veru očevapostaju ili ateistiili ateisti iliateisti ili ravnodušniili ravnodušni ljudi

Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni. -Ivan Turgenjev
neshvaeni-ostaju-samo-oni-ljudi-koji-ili-sami-ne-znaju-hoe-ili-nisu-vredni-da-budu-shvaeni
Ako devojka stavi vezu na fejsu, a ne pise sa kim, ili je ruzan ili se ona folira. :)
ako-devojka-stavi-vezu-na-fejsu-a-ne-pise-kim-ili-ruzan-ili-se-ona-folira
Italijani gube fudbalske utakmice kao da je reč o ratovima, a ratove gube kao da su obične fudbalske utakmice. -Vinston Čerčil
italijani-gube-fudbalske-utakmice-kao-da-re-o-ratovima-a-ratove-gube-kao-da-su-obine-fudbalske-utakmice
Bilo je osam sati ujutro, vreme kada pijanice pokušavaju da ili zaborave ko su, ili da se sete gde žive. -Teri Pračet
bilo-osam-sati-ujutro-vreme-kada-pijanice-pokuavaju-da-ili-zaborave-ko-su-ili-da-se-sete-gde-ive