Ne možemo biti sigurni da imamo nešto zbog čega vredi živeti osim ako nismo spremni umreti za to.


ne-moemo-biti-sigurni-da-imamo-neto-zbog-ega-vredi-iveti-osim-ako-nismo-spremni-umreti-za-to
ernesto Če gevaranemožemobitisigurnidaimamonetozbogčegavrediživetiosimakonismospremniumretizatone možemomožemo bitibiti sigurnisigurni dada imamoimamo neštonešto zbogzbog čegačega vredivredi živetiživeti osimosim akoako nismonismo spremnispremni umretiumreti zane možemo bitimožemo biti sigurnibiti sigurni dasigurni da imamoda imamo neštoimamo nešto zbognešto zbog čegazbog čega vredičega vredi živetivredi živeti osimživeti osim akoosim ako nismoako nismo spremninismo spremni umretispremni umreti zane možemo biti sigurnimožemo biti sigurni dabiti sigurni da imamosigurni da imamo neštoda imamo nešto zbogimamo nešto zbog čeganešto zbog čega vredizbog čega vredi živetičega vredi živeti osimvredi živeti osim akoživeti osim ako nismoosim ako nismo spremniako nismo spremni umretinismo spremni umreti zane možemo biti sigurni damožemo biti sigurni da imamobiti sigurni da imamo neštosigurni da imamo nešto zbogda imamo nešto zbog čegaimamo nešto zbog čega vredinešto zbog čega vredi živetizbog čega vredi živeti osimčega vredi živeti osim akovredi živeti osim ako nismoživeti osim ako nismo spremniosim ako nismo spremni umretiako nismo spremni umreti za

Ne možemo znati da za nešto vredi živeti, ukoliko za tu stvar nismo spremni da umremo.Znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi. Pa, kad se onog jula nismo potukli zbog njene časti, zar ćemo sad zbog ovih očajnika željnih vlasti.Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.Mi možemo, na primer, biti prilično uvereni da će biti sveta bez rata ili da neće nikako biti sveta. U najmanju ruku sveta koji je naseljen bilo kakvim stvorenjima osim bakterija i buba sa pokojim ostatkom ostalih.Nikada nećemo biti svesni koliko smo svojih principa spremni da pogazimo samo zbog jedne osobe.U kristalu imamo čistu evidenciju egzistencije formativnog životnog principa, i ako pored svega ne možemo razumijeti život kristala – to je ipak živo biće.