Ne možemo da utičemo na to s koje će strane vetar duvati ali možemo da podesimo jedra.


ne-moemo-da-utiemo-na-to-s-koje-e-strane-vetar-duvati-ali-moemo-da-podesimo-jedra
nemožemodautičemonatokojećestranevetarduvatialipodesimojedrane možemomožemo dada utičemoutičemo nas kojekoje ćeće stranestrane vetarvetar duvatiduvati aliali možemomožemo dada podesimopodesimo jedrane možemo damožemo da utičemoda utičemo nana to ss koje ćekoje će straneće strane vetarstrane vetar duvativetar duvati aliduvati ali možemoali možemo damožemo da podesimoda podesimo jedrane možemo da utičemomožemo da utičemo nautičemo na to sna to s kojes koje će stranekoje će strane vetarće strane vetar duvatistrane vetar duvati alivetar duvati ali možemoduvati ali možemo daali možemo da podesimomožemo da podesimo jedrane možemo da utičemo nada utičemo na to sutičemo na to s kojena to s koje ćes koje će strane vetarkoje će strane vetar duvatiće strane vetar duvati alistrane vetar duvati ali možemovetar duvati ali možemo daduvati ali možemo da podesimoali možemo da podesimo jedra

Mi ne možemo upravljati vetrom, kišom ili drugim vremenskim nepogodama. Ali možemo podesiti jedra tako da plovimo u željenom smeru.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Ne možemo ljude svemu naučiti; možemo im jedino pomoći da to otkriju unutar njih samih.Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti.Duvamo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo , iako dobro znamo da će se raspršiti.Obično mrzimo one koje ne možemo da prezremo.