Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.


ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju
frenk zapanemožetebitipravadržavaakonematesvojepivosvojuaviokompanijumoževampomoćiimatefudbalskuekipuilinuklearnooružjealinajmanjurukumorateimatipivone možetemožete bitibiti pravaprava državadržava akoako nematenemate svojesvoje pivopivo ii svojumože vamvam pomoćipomoći akoako imateimate svojusvoju fudbalskufudbalsku ekipuekipu iliili nuklearnoali uu najmanjunajmanju rukuruku moratemorate imatiimati svojesvoje pivone možete bitimožete biti pravabiti prava državaprava država akodržava ako nemateako nemate svojenemate svoje pivosvoje pivo ipivo i svojumože vam pomoćivam pomoći akopomoći ako imateako imate svojuimate svoju fudbalskusvoju fudbalsku ekipufudbalsku ekipu iliekipu ili nuklearnoili nuklearno oružjeali u najmanjuu najmanju rukunajmanju ruku morateruku morate imatimorate imati svojeimati svoje pivo

Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet. -Žan-Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-djecu-svoje-prijatelje-svoju-poslugu-i-za-itav-svijet
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Narod daje svoju naklonost, ali nikada svoje povjerenje. -Antoine de Rivarol
narod-daje-svoju-naklonost-ali-nikada-svoje-povjerenje