Ne mogu birati ljude kakve želim, niti u njima samo ono što je dobro. Moram da primim ili odbijem ljude koje mi život šalje, i ono što je u njima, nerazdvojeno. I možda bih grdno pogriješio kad bih prihvatio samo svece, kad bi ih i bilo, jer su sigurno nepodnošljivo dosadni.


ne-mogu-birati-ljude-kakve-elim-niti-u-njima-samo-ono-to-dobro-moram-da-primim-ili-odbijem-ljude-koje-mi-ivot-alje-i-ono-to-u-njima-nerazdvojeno-i
meša selimovićnemogubiratiljudekakveželimnitinjimasamoonotodobromoramdaprimimiliodbijemkojemiživotaljenjimanerazdvojenomoždabihgrdnopogrijeiokadprihvatiosvecebiihbilojersusigurnonepodnoljivodosadnine mogumogu biratibirati ljudeljude kakvekakve želimniti uu njimanjima samosamo onoono štošto jeje dobromoram dada primimprimim iliili odbijemodbijem ljudeljude kojekoje mimi životživot šaljei onoono štošto jeu njimai moždamožda bihbih grdnogrdno pogriješiopogriješio kadkad bihbih prihvatioprihvatio samosamo svecekad bibi ihih ii bilojer susu sigurnosigurno nepodnošljivonepodnošljivo dosadnine mogu biratimogu birati ljudebirati ljude kakveljude kakve želimniti u njimau njima samonjima samo onosamo ono štoono što ješto je dobromoram da primimda primim iliprimim ili odbijemili odbijem ljudeodbijem ljude kojeljude koje mikoje mi životmi život šaljei ono štoono što ješto je uje u njimai možda bihmožda bih grdnobih grdno pogriješiogrdno pogriješio kadpogriješio kad bihkad bih prihvatiobih prihvatio samoprihvatio samo svecekad bi ihbi ih iih i bilojer su sigurnosu sigurno nepodnošljivosigurno nepodnošljivo dosadni

Pošten sam koliko mogu, nikome ne želim suviše zla, htio bih da ljude više volim nego sto ih žalim, molim se svojoj sreći da mimo mene prođe ono što me se ne tiče... -Meša Selimović
poten-sam-koliko-mogu-nikome-ne-elim-suvie-zla-htio-bih-da-ljude-vie-volim-nego-sto-ih-alim-molim-se-svojoj-srei-da-mimo-mene-proe-ono-to-me-se-ne-tie
Knjige su ogledala, u njima vidiš samo ono što već postoji u tebi. -Čarli Čaplin
knjige-su-ogledala-u-njima-vidi-samo-ono-to-ve-postoji-u-tebi
Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-on-smatra-dobrim-nije-dobro