Ne mogu biti tu za nju, a uvek ću očekivati da on bude tu za mene. Ne mogu kad joj bude najteže doći i zagrliti je, mada znam da ona mene bi.


ne-mogu-biti-za-nju-a-uvek-u-oekivati-da-on-bude-za-mene-ne-mogu-kad-joj-bude-najtee-doi-i-zagrliti-mada-znam-da-ona-mene-bi
Đorđe balaševićnemogubitizanjuuvekćuočekivatidaonbudemenekadjojnajtežedoćizagrlitimadaznamonamenebine mogumogu bitibiti tutu zaza njuuvek ćuću očekivatiočekivati dada onon budebude tutu zaza menene mogumogu kadkad jojjoj budebude najteženajteže doćidoći ii zagrlitizagrliti jemada znamznam dada onaona menemene bine mogu bitimogu biti tubiti tu zatu za njua uvek ćuuvek ću očekivatiću očekivati daočekivati da onda on budeon bude tubude tu zatu za menene mogu kadmogu kad jojkad joj budejoj bude najtežebude najteže doćinajteže doći idoći i zagrlitii zagrliti jemada znam daznam da onada ona meneona mene bine mogu biti tumogu biti tu zabiti tu za njua uvek ću očekivatiuvek ću očekivati daću očekivati da onočekivati da on budeda on bude tuon bude tu zabude tu za menene mogu kad jojmogu kad joj budekad joj bude najtežejoj bude najteže doćibude najteže doći inajteže doći i zagrlitidoći i zagrliti jemada znam da onaznam da ona meneda ona mene bine mogu biti tu zamogu biti tu za njua uvek ću očekivati dauvek ću očekivati da onću očekivati da on budeočekivati da on bude tuda on bude tu zaon bude tu za menene mogu kad joj budemogu kad joj bude najtežekad joj bude najteže doćijoj bude najteže doći ibude najteže doći i zagrlitinajteže doći i zagrliti jemada znam da ona meneznam da ona mene bi

Ne znam gde da pobegnem da mi bude lakše, možda ovde… tri godine volim ženu koju ne smem, voli i ona mene ali smo siti skrivanja i Ona i Ja,rastajemo se ...
ne-znam-gde-da-pobegnem-da-mi-bude-lake-moda-ovde-tri-godine-volim-enu-koju-ne-smem-voli-i-ona-mene-ali-smo-siti-skrivanja-i-ona-i-jarastajemo-se
Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.
mogu-voleti-za-dvoje-mogu-moliti-za-dvoje-ako-treba-mogu-i-govoriti-za-dvoje-ali-boriti-se-to-ne-mogu-to-previe-i-za-mene
Čovjek nije stvoren da bude pobijeđen. Čovjeka mogu uništiti, ali ga ne mogu poraziti. -Ernest Hemingvej
ovjek-nije-stvoren-da-bude-pobije-ovjeka-mogu-unititi-ali-ga-ne-mogu-poraziti