‎- Ne mogu da verujem da su posle svog tog sranja i dalje zajedno! – A ko to? – Pa moji guzovi! axaxaxaxaxaxaxaxaxax :DDDDDDDDDDDD


ne-mogu-da-verujem-da-su-posle-svog-tog-sranja-i-dalje-zajedno-a-ko-to-pa-moji-guzovi-axaxaxaxaxaxaxaxaxax-dddddddddddd
nemogudaverujemsuposlesvogtogsranjadaljezajednokotopamojiguzoviaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxddddddddddddne mogumogu dada verujemverujem dada susu posleposle svogsvog togtog sranjasranja ii daljedalje zajedno– papa mojimoji guzovine mogu damogu da verujemda verujem daverujem da suda su poslesu posle svogposle svog togsvog tog sranjatog sranja isranja i daljei dalje zajedno– a ko– pa mojipa moji guzovine mogu da verujemmogu da verujem dada verujem da suverujem da su posleda su posle svogsu posle svog togposle svog tog sranjasvog tog sranja itog sranja i daljesranja i dalje zajedno– pa moji guzovine mogu da verujem damogu da verujem da suda verujem da su posleverujem da su posle svogda su posle svog togsu posle svog tog sranjaposle svog tog sranja isvog tog sranja i daljetog sranja i dalje zajedno

Moji heroji su bili i ostali moji roditelji. Ne mogu nikog drugog da zamislim u toj ulozi. -Majkl Džordan
moji-heroji-su-bili-i-ostali-moji-roditelji-ne-mogu-nikog-drugog-da-zamislim-u-toj-ulozi
Dolaziti zajedno je početak, ostati zajedno je napredak, raditi zajedno je uspeh. -Henri  Ford
dolaziti-zajedno-poetak-ostati-zajedno-napredak-raditi-zajedno-uspeh
Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja. -Đorđe Balašević
ako-ikada-budemo-spavali-zajedno-to-e-biti-onako-kako-sam-zamislio-i-kako-bog-zapoveda-i-niko-nee-spavati-za-vreme-tog-spavanja
Dok svi kukakaju o kojekakvim problemima, ja i dalje verujem, đavo ga odneo, da na svetu ima i lepih stvari. A ima ih. Verujte... -Miroslav Mika Antić
dok-svi-kukakaju-o-kojekakvim-problemima-ja-i-dalje-verujem-avo-ga-odneo-da-na-svetu-ima-i-lepih-stvari-a-ima-ih-verujte