Ne mogu reći da sam mrzeo svet muškaraca i žena, ali osetio sam određenu odvratnost koja me odvajala od zanatlija, trgovaca, lažljivaca i ljubavnika.


ne-mogu-rei-da-sam-mrzeo-svet-mukaraca-i-ena-ali-osetio-sam-odreenu-odvratnost-koja-me-odvajala-od-zanatlija-trgovaca-ljivaca-i-ljubavnika
Čarls bukovskinemogurećidasammrzeosvetmukaracaženaaliosetioodređenuodvratnostkojameodvajalaodzanatlijatrgovacalažljivacaljubavnikane mogumogu rećireći dada samsam mrzeomrzeo svetsvet muškaracamuškaraca ii ženaali osetioosetio samsam određenuodređenu odvratnostodvratnost kojakoja meme odvajalaodvajala odod zanatlijalažljivaca ii ljubavnikane mogu rećimogu reći dareći da samda sam mrzeosam mrzeo svetmrzeo svet muškaracasvet muškaraca imuškaraca i ženaali osetio samosetio sam određenusam određenu odvratnostodređenu odvratnost kojaodvratnost koja mekoja me odvajalame odvajala ododvajala od zanatlijalažljivaca i ljubavnikane mogu reći damogu reći da samreći da sam mrzeoda sam mrzeo svetsam mrzeo svet muškaracamrzeo svet muškaraca isvet muškaraca i ženaali osetio sam određenuosetio sam određenu odvratnostsam određenu odvratnost kojaodređenu odvratnost koja meodvratnost koja me odvajalakoja me odvajala odme odvajala od zanatlijane mogu reći da sammogu reći da sam mrzeoreći da sam mrzeo svetda sam mrzeo svet muškaracasam mrzeo svet muškaraca imrzeo svet muškaraca i ženaali osetio sam određenu odvratnostosetio sam određenu odvratnost kojasam određenu odvratnost koja meodređenu odvratnost koja me odvajalaodvratnost koja me odvajala odkoja me odvajala od zanatlija

Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti. -Seneka
koliko-god-sam-puta-zaao-meu-ljude-uvek-sam-osetio-da-sam-poneto-izgubio-od-svoje-linosti
Često sam mrzeo u samoobrani. Ali, da sam bio jači, nikad ne bih pribegao takvom oružju. -Halil Džubran
esto-sam-mrzeo-u-samoobrani-ali-da-sam-bio-jai-nikad-ne-bih-pribegao-takvom-oruju
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Rekla bih da je svet u užasnom stanju, ali sam uplašena da bi svet rekao: Gle, ko to kaže. -Kes Eliot
rekla-bih-da-svet-u-uasnom-stanju-ali-sam-uplaena-da-bi-svet-rekao-gle-ko-to-kae