Ne mogu reći da sam mrzeo svet muškaraca i žena, ali osetio sam određenu odvratnost koja me odvajala od zanatlija, trgovaca, lažljivaca i ljubavnika.


ne-mogu-rei-da-sam-mrzeo-svet-mukaraca-i-ena-ali-osetio-sam-odreenu-odvratnost-koja-me-odvajala-od-zanatlija-trgovaca-ljivaca-i-ljubavnika
Čarls bukovskinemogurećidasammrzeosvetmukaracaženaaliosetioodređenuodvratnostkojameodvajalaodzanatlijatrgovacalažljivacaljubavnikane mogumogu rećireći dada samsam mrzeomrzeo svetsvet muškaracamuškaraca ii ženaali osetioosetio samsam određenuodređenu odvratnostodvratnost kojakoja meme odvajalaodvajala odod zanatlijalažljivaca ii ljubavnikane mogu rećimogu reći dareći da samda sam mrzeosam mrzeo svetmrzeo svet muškaracasvet muškaraca imuškaraca i ženaali osetio samosetio sam određenusam određenu odvratnostodređenu odvratnost kojaodvratnost koja mekoja me odvajalame odvajala ododvajala od zanatlijalažljivaca i ljubavnikane mogu reći damogu reći da samreći da sam mrzeoda sam mrzeo svetsam mrzeo svet muškaracamrzeo svet muškaraca isvet muškaraca i ženaali osetio sam određenuosetio sam određenu odvratnostsam određenu odvratnost kojaodređenu odvratnost koja meodvratnost koja me odvajalakoja me odvajala odme odvajala od zanatlijane mogu reći da sammogu reći da sam mrzeoreći da sam mrzeo svetda sam mrzeo svet muškaracasam mrzeo svet muškaraca imrzeo svet muškaraca i ženaali osetio sam određenu odvratnostosetio sam određenu odvratnost kojasam određenu odvratnost koja meodređenu odvratnost koja me odvajalaodvratnost koja me odvajala odkoja me odvajala od zanatlija

Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti.Često sam mrzeo u samoobrani. Ali, da sam bio jači, nikad ne bih pribegao takvom oružju.Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti.Rekla bih da je svet u užasnom stanju, ali sam uplašena da bi svet rekao: Gle, ko to kaže.Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.