Ne mogu se nagoni sopstvene prirode gušiti silom, a da se ta priroda ne povuče u sebe.


ne-mogu-se-nagoni-sopstvene-prirode-guiti-silom-a-da-se-priroda-ne-povue-u-sebe
džek londonnemogusenagonisopstveneprirodeguitisilomdaprirodanepovučesebene mogumogu sese nagoninagoni sopstvenesopstvene prirodeprirode gušitigušiti silomda sese tata prirodapriroda nene povučepovuče uu sebene mogu semogu se nagonise nagoni sopstvenenagoni sopstvene prirodesopstvene prirode gušitiprirode gušiti siloma da seda se tase ta prirodata priroda nepriroda ne povučene povuče upovuče u sebene mogu se nagonimogu se nagoni sopstvenese nagoni sopstvene prirodenagoni sopstvene prirode gušitisopstvene prirode gušiti siloma da se tada se ta prirodase ta priroda neta priroda ne povučepriroda ne povuče une povuče u sebene mogu se nagoni sopstvenemogu se nagoni sopstvene prirodese nagoni sopstvene prirode gušitinagoni sopstvene prirode gušiti siloma da se ta prirodada se ta priroda nese ta priroda ne povučeta priroda ne povuče upriroda ne povuče u sebe

Čovek je fragment prirode, a ne vlastite istorije. Pre njegove pojave priroda se iskazuje kao sistem nenarušene ravnoteže. Pojavom čovekove inteligencije situacija u prirodi se menja. -Borislav Pekić
ovek-fragment-prirode-a-ne-vlastite-istorije-pre-njegove-pojave-priroda-se-iskazuje-kao-sistem-nenaruene-ravnotee-pojavom-ovekove-inteligencije
Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natera da taj jaz premoste. -Herman Hese
postoji-neko-zlo-meu-ljudima-koje-ih-spreava-da-se-udruuju-i-nagoni-ih-da-izmeu-sebe-otvaraju-ponor-jedino-ljubav-moe-da-ih-natera-da-taj-jaz-premoste
Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natjera da taj jaz premoste. -Herman Hese
postoji-neko-zlo-meu-ljudima-koje-ih-spreava-da-se-udruuju-i-nagoni-ih-da-izmeu-sebe-otvaraju-ponor-jedino-ljubav-moe-da-ih-natjera-da-taj-jaz
Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-dio-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce
Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-deo-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce