Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korištenje.


ne-mogu-verovati-da-nam-onaj-isti-bog-koji-nam-dao-oseanja-razum-i-intelekt-u-isto-vreme-zabranio-njihovo-koritenje
galileo galilejnemoguverovatidanamonajistibogkojidaoosećanjarazumintelektistovremezabranionjihovokoritenjene mogumogu verovativerovati dada namnam jeje onajonaj istiisti bogbog kojikoji namnam jeje daodao osećanjarazum ii intelektintelekt uu istoisto vremevreme zabraniozabranio njihovonjihovo korištenjene mogu verovatimogu verovati daverovati da namda nam jenam je onajje onaj istionaj isti bogisti bog kojibog koji namkoji nam jenam je daoje dao osećanjarazum i intelekti intelekt uintelekt u istou isto vremeisto vreme zabraniovreme zabranio njihovozabranio njihovo korištenjene mogu verovati damogu verovati da namverovati da nam jeda nam je onajnam je onaj istije onaj isti bogonaj isti bog kojiisti bog koji nambog koji nam jekoji nam je daonam je dao osećanjarazum i intelekt ui intelekt u istointelekt u isto vremeu isto vreme zabranioisto vreme zabranio njihovovreme zabranio njihovo korištenjene mogu verovati da nammogu verovati da nam jeverovati da nam je onajda nam je onaj istinam je onaj isti bogje onaj isti bog kojionaj isti bog koji namisti bog koji nam jebog koji nam je daokoji nam je dao osećanjarazum i intelekt u istoi intelekt u isto vremeintelekt u isto vreme zabraniou isto vreme zabranio njihovoisto vreme zabranio njihovo korištenje

Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korišćenje. -Galileo Galilej
ne-mogu-verovati-da-nam-onaj-isti-bog-koji-nam-dao-oseanja-razum-i-intelekt-u-isto-vreme-zabranio-njihovo-korienje
svi autobuski prozori koji leti ne mogu da se otvore, su isti oni koji zimi ne mogu da se zatvore :)
svi-autobuski-prozori-koji-leti-ne-mogu-da-se-otvore-su-isti-oni-koji-zimi-ne-mogu-da-se-zatvore
Fejsu naš, koji si na netu, da se sveti ime Tvoje, da bude volja tvoja na Mozili kao i na Guglu. Chat naš nasušni daj nam danas i oprosti nam notifikejšne na ...
fejsu-na-koji-na-netu-da-se-sveti-ime-tvoje-da-bude-volja-tvoja-na-mozili-kao-i-na-guglu-chat-na-nasu-daj-nam-danas-i-oprosti-nam-notifikejne-na