Ne morate biti u braku da bi imali dobrog prijatelja za partnera celi život.


ne-morate-biti-u-braku-da-bi-imali-dobrog-prijatelja-za-partnera-celi-ivot
greta garbonemoratebitibrakudabiimalidobrogprijateljazapartneraceliživotne moratemorate bitibiti uu brakubraku dada bibi imaliimali dobrogdobrog prijateljaprijatelja zaza partnerapartnera celiceli životne morate bitimorate biti ubiti u brakuu braku dabraku da bida bi imalibi imali dobrogimali dobrog prijateljadobrog prijatelja zaprijatelja za partneraza partnera celipartnera celi životne morate biti umorate biti u brakubiti u braku dau braku da bibraku da bi imalida bi imali dobrogbi imali dobrog prijateljaimali dobrog prijatelja zadobrog prijatelja za partneraprijatelja za partnera celiza partnera celi životne morate biti u brakumorate biti u braku dabiti u braku da biu braku da bi imalibraku da bi imali dobrogda bi imali dobrog prijateljabi imali dobrog prijatelja zaimali dobrog prijatelja za partneradobrog prijatelja za partnera celiprijatelja za partnera celi život

Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život. -Blez Paskal
znati-ne-znai-biti-naueno-morate-pokuati-preneti-u-svakodnevni-ivot
Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati. -Majkl Džordan
da-biste-bili-uspe-morate-biti-sebi-ili-neete-postii-kada-jednom-doete-do-vrha-tada-morate-postati-nesebi-ne-smete-biti-nedodirljvi-ne-smete-se
Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život.   Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovnost. -Blez Paskal
znati-ne-znai-biti-naueno-morate-pokuati-preneti-u-svakodnevni-ivot-elimo-li-uspeti-u-ovom-svetu-moramo-najpre-posedovati-samopouzdanje-a-zatim
Želite li stvoriti nešto veliko, uložite u to celi život. -Platon
elite-li-stvoriti-neto-veliko-uloite-u-to-celi-ivot