Ne, neću ja sav umreti – duša će mi u svetoj liri nadživeti prah i neće istruliti… I dugo ću biti drag narodu zato, što sam lirom budio lepa osećanja, što sam u mom okrutnom veku proslavio Slobodu i tražio u cara milosti za one koji su dopali nevolje.


ne-neu-ja-sav-umreti-a-e-mi-u-svetoj-liri-nadiveti-prah-i-nee-istruliti-i-dugo-u-biti-drag-narodu-zato-to-sam-lirom-budio-lepa-oseanja-to-sam-u-mom
aleksandar puškinnenećujasavumretiduaćemisvetojlirinadživetiprahnećeistruliti…dugoćubitidragnaroduzatotosamlirombudiolepaosećanjamomokrutnomvekuproslavioslobodutražiocaramilostizaonekojisudopalinevoljeneću jaja savsav umretiumreti –– dušaduša ćeće mimi uu svetojsvetoj liriliri nadživetinadživeti prahprah ii nećeneće istruliti…istruliti… ii dugodugo ćuću bitibiti dragdrag narodunarodu zatošto samsam liromlirom budiobudio lepalepa osećanjašto samsam uu mommom okrutnomokrutnom vekuveku proslavioproslavio sloboduslobodu ii tražiotražio uu caracara milostimilosti zaza oneone kojikoji susu dopalidopali nevoljeneću ja savja sav umretisav umreti –umreti – duša– duša ćeduša će miće mi umi u svetoju svetoj lirisvetoj liri nadživetiliri nadživeti prahnadživeti prah iprah i nećei neće istruliti…neće istruliti… iistruliti… i dugoi dugo ćudugo ću bitiću biti dragbiti drag narodudrag narodu zatošto sam liromsam lirom budiolirom budio lepabudio lepa osećanjašto sam usam u momu mom okrutnommom okrutnom vekuokrutnom veku proslavioveku proslavio sloboduproslavio slobodu islobodu i tražioi tražio utražio u carau cara milosticara milosti zamilosti za oneza one kojione koji sukoji su dopalisu dopali nevolje

Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom. -Merlin Monroe
znala-sam-da-pripadam-javnosti-i-svetu-ne-zato-to-sam-bila-talentovana-ili-lepa-ve-zato-to-nisam-pripadala-emu-i-nikom-drugom
Oni su se smejali meni zato što sam drugačiji. Ja sam se smejao njima zato što su svi isti. -Čarls Bukovski
oni-su-se-smejali-meni-zato-to-sam-drugaiji-ja-sam-se-smejao-njima-zato-to-su-svi-isti
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost
Uvek ću nastojati sačuvati to malo što imam, jer sam premalen da zagrlim sav svet i dobijem sve što želim. -Paulo Koeljo
uvek-u-nastojati-uvati-to-malo-to-imam-jer-sam-premalen-da-zagrlim-sav-svet-i-dobijem-sve-to-elim
Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star. -Viktor Igo
mi-smo-oboje-tako-blizu-neba-gospoo-vi-zato-to-ste-lijepi-ja-zato-to-sam-star