Ne... Nismo mi bili ljubavnici... Nikad. Samo smo se ponekad malo gledali, kad nas nisu gledali... I to je sve. Oboje smo nosili na lančiću po polovinu jedne davno polomljene tajne, ali nismo pokušavali da je sastavimo, ko zna zašto...


ne-nismo-mi-bili-ljubavnici-nikad-samo-smo-se-ponekad-malo-gledali-kad-nas-nisu-gledali-i-to-sve-oboje-smo-nosili-na-laniu-po-polovinu-jedne-davno
Đorđe balaševićnenismomibililjubavnicinikadsamosmoseponekadmalogledalikadnasnisugledalitosveobojenosilinalančićupopolovinujednedavnopolomljenetajnealinismopokuavalidasastavimokoznazatone nismonismo mimi bilibili ljubavniciljubavnici nikadsamo smosmo sese ponekadponekad malomalo gledalikad nasnas nisunisu gledaligledali ije sveoboje smosmo nosilinosili nana lančićulančiću popo polovinupolovinu jednejedne davnodavno polomljenepolomljene tajneali nismonismo pokušavalipokušavali dada jeje sastavimoko znazna zaštone nismo minismo mi bilimi bili ljubavnicibili ljubavnici nikadsamo smo sesmo se ponekadse ponekad maloponekad malo gledalikad nas nisunas nisu gledalinisu gledali ii to jeoboje smo nosilismo nosili nanosili na lančićuna lančiću polančiću po polovinupo polovinu jednepolovinu jedne davnojedne davno polomljenedavno polomljene tajneali nismo pokušavalinismo pokušavali dapokušavali da jeda je sastavimoko zna zašto

Svi mi koji smo gledali kapljice na prozoru i razmisljali koja ce da pobedi…
svi-mi-koji-smo-gledali-kapljice-na-prozoru-i-razmisljali-koja-da-pobedi
Izgleda da smo na Balkan došli idući za stokom. More nas je spriječilo da odemo u Afriku u koju smo se bili zaputili. -Matija Bećković
izgleda-da-smo-na-balkan-doli-idui-za-stokom-more-nas-sprijeilo-da-odemo-u-afriku-u-koju-smo-se-bili-zaputili
Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je. -Đorđe Balašević
zabavljali-smo-se-kratko-i-kad-smo-bili-zajedno-kao-tih-meseci-samo-smo-se-grlili-i-ljubili-kao-pijani-rusi-definitivno-me-promenila-istina