Ne obara se svako drvo prvim udarcem.


ne-obara-se-svako-drvo-prvim-udarcem
kineske posloviceneobarasesvakodrvoprvimudarcemne obaraobara sese svakosvako drvodrvo prvimprvim udarcemne obara seobara se svakose svako drvosvako drvo prvimdrvo prvim udarcemne obara se svakoobara se svako drvose svako drvo prvimsvako drvo prvim udarcemne obara se svako drvoobara se svako drvo prvimse svako drvo prvim udarcem

Svija muka kude ne obara, tuda muka gotovo rasulo. -Hrvatske poslovice
svija-muka-kude-ne-obara-tuda-muka-gotovo-rasulo
I putovanje od hiljadu milja počinje prvim korakom. -Lao Ce
i-putovanje-od-hiljadu-milja-poinje-prvim-korakom
I ovaj put od hiljadu milja započinje prvim korakom. -Kineske poslovice
i-ovaj-put-od-hiljadu-milja-zapoinje-prvim-korakom