Ne ori tudju njivu, ako je tvoja još neobradjena.


ne-ori-tudju-njivu-ako-tvoja-jo-neobradjena
nemačka poslovicaneoritudjunjivuakotvojajoneobradjenaori tudjutudju njivuako jeje tvojatvoja jošjoš neobradjenane ori tudjuori tudju njivuako je tvojaje tvoja joštvoja još neobradjenane ori tudju njivuako je tvoja jošje tvoja još neobradjenaako je tvoja još neobradjena