Ne ovisite o posuđenom znanju. To vas samo opterećuje, čini vas teškim, veže vas u lance, zarobljuje riječima, pa potpuno zaboravljate svoja krila i cijelo nebo koje je vaše. Ali okovani u lance religija i crkava i svetih pisama ne možete letjeti preko sunca u daleko plavo nebo; ne možete postati jedno sa svemirom.


ne-ovisite-o-posuenom-znanju-to-vas-samo-optereuje-ini-vas-tekim-vee-vas-u-lance-zarobljuje-rijeima-pa-potpuno-zaboravljate-svoja-krila-i-cijelo-nebo
oshoneovisiteposuđenomznanjutovassamoopterećuječinitekimveželancezarobljujeriječimapapotpunozaboravljatesvojakrilacijelonebokojevaealiokovanilancereligijacrkavasvetihpisamanemožeteletjetiprekosuncadalekoplavonebopostatijednosvemiromne ovisiteovisite oo posuđenomposuđenom znanjuvas samosamo opterećuječini vasvas teškimveže vasvas uu lancezarobljuje riječimapa potpunopotpuno zaboravljatezaboravljate svojasvoja krilakrila ii cijelocijelo nebonebo kojekoje jeje vašeali okovaniokovani uu lancelance religijareligija ii crkavacrkava ii svetihsvetih pisamapisama nene možetemožete letjetiletjeti prekopreko suncasunca uu dalekodaleko plavoplavo nebone možetemožete postatipostati jednojedno sasa svemiromne ovisite oovisite o posuđenomo posuđenom znanjuvas samo opterećuječini vas teškimveže vas uvas u lancepa potpuno zaboravljatepotpuno zaboravljate svojazaboravljate svoja krilasvoja krila ikrila i cijeloi cijelo nebocijelo nebo kojenebo koje jekoje je vašeali okovani uokovani u lanceu lance religijalance religija ireligija i crkavai crkava icrkava i svetihi svetih pisamasvetih pisama nepisama ne možetene možete letjetimožete letjeti prekoletjeti preko suncapreko sunca usunca u dalekou daleko plavodaleko plavo nebone možete postatimožete postati jednopostati jedno sajedno sa svemirom

Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.
ako-moete-nemojte-voleti-one-koji-vas-ne-vole-ako-to-ne-moete-volite-ih-samo-malo-ako-to-ne-moete-volite-ih-mnogo-ali-kratko
Uvek možete zaključiti kakvom osobom vas muškarac smtra, po minđušama koje vam daruje. -Odri Hepbern
uvek-moete-zakljuiti-kakvom-osobom-vas-mukarac-smtra-po-minuama-koje-vam-daruje
Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kada-greite-kada-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas