Ne pijem lekove, nemaju šta da leče, u srcu praznina do suza me peče..


ne-pijem-lekove-nemaju-da-e-u-srcu-praznina-do-suza-me-pee
nepijemlekovenemajutadalečesrcuprazninadosuzamepečene pijempijem lekovenemaju štašta dada lečeu srcusrcu prazninapraznina dodo suzasuza meme pečene pijem lekovenemaju šta dašta da lečeu srcu prazninasrcu praznina dopraznina do suzado suza mesuza me pečenemaju šta da lečeu srcu praznina dosrcu praznina do suzapraznina do suza medo suza me pečeu srcu praznina do suzasrcu praznina do suza mepraznina do suza me peče

Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja. -Mihajlo Pupin
kako-divna-snaga-suza-i-kako-jasne-postaju-nae-vizije-kada-potok-suza-razbistri-naa-oseanja