Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet.


ne-pitaj-me-kako-sam-saznao-sta-misli-moda-sam-ponekad-bio-ti-moda-ti-pomalo-bila-ja-moda-smo-zajedno-bili-ceo-svet
miroslav mika antićnepitajmekakosamsaznaostamislimoždaponekadbiotitipomalobilajasmozajednobiliceosvetne pitajpitaj meme kakokako samsam saznaosaznao stasta mislišmožda samsam ponekadponekad biobio timožda sisi titi pomalopomalo bilabila jamožda smosmo zajednozajedno bilibili ceoceo svetne pitaj mepitaj me kakome kako samkako sam saznaosam saznao stasaznao sta mislišmožda sam ponekadsam ponekad bioponekad bio timožda si tisi ti pomaloti pomalo bilapomalo bila jamožda smo zajednosmo zajedno bilizajedno bili ceobili ceo svetne pitaj me kakopitaj me kako samme kako sam saznaokako sam saznao stasam saznao sta mislišmožda sam ponekad biosam ponekad bio timožda si ti pomalosi ti pomalo bilati pomalo bila jamožda smo zajedno bilismo zajedno bili ceozajedno bili ceo svetne pitaj me kako sampitaj me kako sam saznaome kako sam saznao stakako sam saznao sta mislišmožda sam ponekad bio timožda si ti pomalo bilasi ti pomalo bila jamožda smo zajedno bili ceosmo zajedno bili ceo svet

Možda i nismo bili jedno za drugo… Možda i jesmo, ali je vreme pogrešno. Sve se dešava sa razlogom, ako nam je suđeno, naći ćemo se ponovo…
moda-i-nismo-bili-jedno-za-drugo-moda-i-jesmo-ali-vreme-pogreno-sve-se-deava-razlogom-ako-nam-sueno-nai-emo-se-ponovo
Znam, sutra će drugačije tepati i voleti. Naše stare osmehe niko neće shvatiti. Možda ćeš me tražiti. Možda će te boleti. Al' se više nikada neću tuda vratiti. -Miroslav Mika Antić
znam-sutra-e-drugaije-tepati-i-voleti-nae-stare-osmehe-niko-nee-shvatiti-moda-e-me-traiti-moda-e-te-boleti-al-se-vie-nikada-neu-tuda-vratiti