Ne pokušavajte da sagradite zid. Nemojte da verujete da ćete sagraditi najveći zid ikada sagrađen. Vodite se mišlju da ćete položiti jednu ciglu, najsavršeniju ciglu koja postoji, i to radite svakoga dana dok ne sagradite zid. Najteže je načiniti prvi korak kada znate koliko vas težak okršaj očekuje. Meni zadatak nikada nije težak, uvek je to samo jedna cigla.


ne-pokuavajte-da-sagradite-zid-nemojte-da-verujete-da-ete-sagraditi-najvei-zid-ikada-sagra-vodite-se-milju-da-ete-poloiti-jednu-ciglu-najsavreniju
vil smitnepokuavajtedasagraditezidnemojteverujetećetesagraditinajvećizidikadasagrađenvoditesemiljupoložitijednuciglunajsavrenijuciglukojapostojitoraditesvakogadanadoknenajteženačinitiprvikorakkadaznatekolikovastežakokrajočekujemenizadataknikadanijetežakuveksamojednaciglane pokušavajtepokušavajte dada sagraditesagradite zidnemojte dada verujeteverujete dada ćetećete sagraditisagraditi najvećinajveći zidzid ikadaikada sagrađenvodite sese mišljumišlju dada ćetećete položitipoložiti jednujednu ciglunajsavršeniju cigluciglu kojakoja postojiradite svakogasvakoga danadana dokdok nene sagraditesagradite zidnajteže jeje načinitinačiniti prviprvi korakkorak kadakada znateznate kolikokoliko vasvas težaktežak okršajokršaj očekujemeni zadatakzadatak nikadanikada nijenije težakuvek jesamo jednajedna ciglane pokušavajte dapokušavajte da sagraditeda sagradite zidnemojte da verujeteda verujete daverujete da ćeteda ćete sagraditićete sagraditi najvećisagraditi najveći zidnajveći zid ikadazid ikada sagrađenvodite se mišljuse mišlju damišlju da ćeteda ćete položitićete položiti jednupoložiti jednu ciglunajsavršeniju ciglu kojaciglu koja postojii to raditeradite svakoga danasvakoga dana dokdana dok nedok ne sagraditene sagradite zidnajteže je načinitije načiniti prvinačiniti prvi korakprvi korak kadakorak kada znatekada znate kolikoznate koliko vaskoliko vas težakvas težak okršajtežak okršaj očekujemeni zadatak nikadazadatak nikada nijenikada nije težakje to samosamo jedna cigla

Put od pojave do stvarnosti često je veoma težak i dugačak, a mnogi ljudi su veoma loši putnici. Moramo da im oprostimo kada se teturaju i udaraju nas, kao da udaraju u zid. -Franc Kafka
put-od-pojave-do-stvarnosti-esto-veoma-teak-i-dugaak-a-mnogi-ljudi-su-veoma-loi-putnici-moramo-da-im-oprostimo-kada-se-teturaju-i-udaraju-nas-kao-da
Gradim oko sebe zid do kojeg nitko ne može doći, ali ima jedna caka ….
gradim-oko-sebe-zid-do-kojeg-nitko-ne-moe-doi-ali-ima-jedna-caka
Ako previše verujete, možete biti prevareni, ali ćete živeti u agoniji ako ne verujete dovoljno. – Frank Crane
ako-previe-verujete-moete-biti-prevareni-ali-ete-iveti-u-agoniji-ako-ne-verujete-dovoljno-frank-crane