Ne polaži temelje, ako nisi u stanju sagraditi celu kuću.


ne-polai-temelje-ako-nisi-u-stanju-sagraditi-celu-kuu
ruske poslovicenepolažitemeljeakonisistanjusagraditicelukućune polažipolaži temeljeako nisinisi uu stanjustanju sagraditisagraditi celucelu kućune polaži temeljeako nisi unisi u stanjuu stanju sagraditistanju sagraditi celusagraditi celu kućuako nisi u stanjunisi u stanju sagraditiu stanju sagraditi celustanju sagraditi celu kućuako nisi u stanju sagraditinisi u stanju sagraditi celuu stanju sagraditi celu kuću

Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje. -Erih From
pravo-na-izraavanje-miljenja-znaajno-jedino-ako-smo-u-stanju-da-imamo-vlastito-miljenje
Skromnost pristaje veličinama. Kako je teško biti skroman ako nisi ništa. -Jules Renard
skromnost-pristaje-veliinama-kako-teko-biti-skroman-ako-nisi
Mislim, ako nisi znala imam i ja osećaje i onu suptilnu glupost što se zove srce…
mislim-ako-nisi-znala-imam-i-ja-oseaje-i-onu-suptilnu-glupost-to-se-zove-srce
Mislim, ako nisi znala, imam i ja osjećanja i onu suptilnu glupost što se zove srce. -Đorđe Balašević
mislim-ako-nisi-znala-imam-i-ja-osjeanja-i-onu-suptilnu-glupost-to-se-zove-srce