Ne postoji tako stara tema da se na nju nikada ne može reći nešto novo.


ne-postoji-tako-stara-tema-da-se-na-nju-nikada-ne-moe-rei-neto-novo
fjodor dostojevskinepostojitakostaratemadasenanjunikadanemožerećinetonovone postojipostoji takotako starastara tematema dada sese nana njunju nikadanikada nene možemože rećireći neštonešto novone postoji takopostoji tako staratako stara temastara tema datema da seda se nase na njuna nju nikadanju nikada nenikada ne možene može rećimože reći neštoreći nešto novone postoji tako starapostoji tako stara tematako stara tema dastara tema da setema da se nada se na njuse na nju nikadana nju nikada nenju nikada ne moženikada ne može rećine može reći neštomože reći nešto novone postoji tako stara temapostoji tako stara tema datako stara tema da sestara tema da se natema da se na njuda se na nju nikadase na nju nikada nena nju nikada ne moženju nikada ne može rećinikada ne može reći neštone može reći nešto novo

Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo. -Albert Ajnštajn
osoba-koja-nije-nikada-pogreila-u-stvari-nije-nikada-pokuala-uraditi-neto-novo
Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo. -Henri  Ford
moete-rei-da-sam-krenuo-bez-iega-ali-to-nije-no-svi-smo-zapoeli-svime-to-postoji-samo-stvar-u-tome-kako-mi-to-upotrebljavamo-da-neto-omoguimo
Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-nasamari-mukarca-ako-ona-tako-eli-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Svakim se danom nešto novo nauči. -Euripid
svakim-se-danom-neto-novo-naui