Ne postoji ništa što donosi veće zadovoljstvo od srećnog i nasmejanog deteta. Uvek sam spreman pomoći na bilo koji način koji mogu, pa makar to bilo samo potpisivanje autobiografije. Dečiji osmeh je vredniji od sveg novca na svetu.


ne-postoji-to-donosi-vee-zadovoljstvo-od-srenog-i-nasmejanog-deteta-uvek-sam-spreman-pomoi-na-bilo-koji-nain-koji-mogu-pa-makar-to-bilo-samo
lionel mesinepostojinitatodonosivećezadovoljstvoodsrećnognasmejanogdetetauveksamspremanpomoćinabilokojinačinmogupamakartosamopotpisivanjeautobiografijedečijiosmehvrednijisvegnovcasvetune postojipostoji ništaništa štošto donosidonosi većeveće zadovoljstvozadovoljstvo odod srećnogsrećnog ii nasmejanognasmejanog detetauvek samsam spremanspreman pomoćipomoći nana bilobilo kojikoji načinnačin kojikoji mogupa makarbilo samosamo potpisivanjepotpisivanje autobiografijedečiji osmehosmeh jeje vrednijivredniji odod svegsveg novcanovca nana svetune postoji ništapostoji ništa štoništa što donosišto donosi većedonosi veće zadovoljstvoveće zadovoljstvo odzadovoljstvo od srećnogod srećnog isrećnog i nasmejanogi nasmejanog detetauvek sam spremansam spreman pomoćispreman pomoći napomoći na bilona bilo kojibilo koji načinkoji način kojinačin koji mogumakar to bilobilo samo potpisivanjesamo potpisivanje autobiografijedečiji osmeh jeosmeh je vrednijije vredniji odvredniji od svegod sveg novcasveg novca nanovca na svetu

Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom. -Žorž Sand
pre-svega-decu-bi-trebalo-poveravati-samo-ljudima-koji-se-odlikuju-bilo-srcem-bilo-duhom
Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...
nikad-joj-nije-rekao-hvala-ak-ne-reima-a-svim-drugim-oima-pogledom-celim-biem-govorio-vie-nego-to-joj-bilo-kad-i-bilo-ko-i-bilo
Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu. -Če Gevara
iznad-svega-budi-sposoban-da-duboko-oseti-bilo-kakvu-nepravdu-poinjenu-prema-bilo-kome-bilo-gdje-u-svetu