Ne prizivajmo Božju pravdu i milost, ako ljudima svih naroda, vera i nevolja ne poželimo ono isto što se i za sebe molimo!


ne-prizivajmo-boju-pravdu-i-milost-ako-ljudima-svih-naroda-vera-i-nevolja-ne-poelimo-ono-isto-to-se-i-za-sebe-molimo
patrijarh pavleneprizivajmobožjupravdumilostakoljudimasvihnarodaveranevoljanepoželimoonoistotosezasebemolimone prizivajmoprizivajmo božjubožju pravdupravdu ii milostako ljudimaljudima svihsvih narodavera ii nevoljanevolja nene poželimopoželimo onoono istoisto štošto sese ii zaza sebesebe molimone prizivajmo božjuprizivajmo božju pravdubožju pravdu ipravdu i milostako ljudima svihljudima svih narodavera i nevoljai nevolja nenevolja ne poželimone poželimo onopoželimo ono istoono isto štoisto što sešto se ise i zai za sebeza sebe molimone prizivajmo božju pravduprizivajmo božju pravdu ibožju pravdu i milostako ljudima svih narodavera i nevolja nei nevolja ne poželimonevolja ne poželimo onone poželimo ono istopoželimo ono isto štoono isto što seisto što se išto se i zase i za sebei za sebe molimone prizivajmo božju pravdu iprizivajmo božju pravdu i milostvera i nevolja ne poželimoi nevolja ne poželimo ononevolja ne poželimo ono istone poželimo ono isto štopoželimo ono isto što seono isto što se iisto što se i zašto se i za sebese i za sebe molimo

Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.Svojina svih je ono što misliš. Tvoje je samo ono što osećaš.Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina.Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu.Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.