Ne smeš se prečesto boriti sa jednim neprijateljem, jer ćeš ga podučiti svom celokupnom umeću ratovanja.


ne-sme-se-preesto-boriti-jednim-neprijateljem-jer-e-ga-poduiti-svom-celokupnom-umeu-ratovanja
napoleon bonapartanesmeseprečestoboritijednimneprijateljemjerćegapodučitisvomcelokupnomumećuratovanjane smešsmeš sese prečestoprečesto boritiboriti sasa jednimjednim neprijateljemjer ćešćeš gaga podučitipodučiti svomsvom celokupnomcelokupnom umećuumeću ratovanjane smeš sesmeš se prečestose prečesto boritiprečesto boriti saboriti sa jednimsa jednim neprijateljemjer ćeš gaćeš ga podučitiga podučiti svompodučiti svom celokupnomsvom celokupnom umećucelokupnom umeću ratovanjane smeš se prečestosmeš se prečesto boritise prečesto boriti saprečesto boriti sa jednimboriti sa jednim neprijateljemjer ćeš ga podučitićeš ga podučiti svomga podučiti svom celokupnompodučiti svom celokupnom umećusvom celokupnom umeću ratovanjane smeš se prečesto boritismeš se prečesto boriti sase prečesto boriti sa jednimprečesto boriti sa jednim neprijateljemjer ćeš ga podučiti svomćeš ga podučiti svom celokupnomga podučiti svom celokupnom umećupodučiti svom celokupnom umeću ratovanja

Slikala sam sebe, jer sam prečesto sama i jer sam ’predmet’ kojeg poznajem najbolje. -Frida Kalo
slikala-sam-sebe-jer-sam-preesto-sama-i-jer-sam-predmet-kojeg-poznajem-najbolje
Ukoliko si siguran da će borba doneti pobedu – moraš se boriti, makar vladar zabranio borbu. Ukoliko si siguran da borba neće doneti pobedu – ne smeš se boriti, makar vladar naredio borbu. -Sun Tzu
ukoliko-siguran-da-e-borba-doneti-pobedu-mora-se-boriti-makar-vladar-zabranio-borbu-ukoliko-siguran-da-borba-nee-doneti-pobedu-ne-sme-se-boriti
Ako želiš sklopiti mir sa svojim neprijateljem, onda moraš razgovarati sa svojim neprijateljem. Tako ti on postaje partner. -Nelson Mandela
ako-eli-sklopiti-mir-svojim-neprijateljem-onda-mora-razgovarati-svojim-neprijateljem-tako-ti-on-postaje-partner
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
05.03 – 08.03. je državno takmičenje iz fizike… lajkuj i ti ako ćeš tad verovatno pijančiti u gradu i boriti se s gravitacijom xD
0503-0803-dravno-takmienje-iz-fizike-lajkuj-i-ti-ako-e-tad-verovatno-pijaniti-u-gradu-i-boriti-se-s-gravitacijom-xd