Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas.


ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti
otac tadejnesmetajunamadrugismetamosamimasebimimislimodazlonapoljukružiokonasaliakominebismoimalisebionosebimoglozakačitizanasne smetajusmetaju namanama drugismetamo samimasamima sebimi mislimomislimo dada jeje zlozlo napoljuda kružikruži okooko nasali akoako mimi nene bismobismo imaliimali zlozlo uu sebiono sese nene bibi moglomoglo zakačitizakačiti zaza nasne smetaju namasmetaju nama drugismetamo samima sebimi mislimo damislimo da jeda je zloje zlo napoljuda kruži okokruži oko nasali ako miako mi nemi ne bismone bismo imalibismo imali zloimali zlo uzlo u sebiono se nese ne bine bi moglobi moglo zakačitimoglo zakačiti zazakačiti za nas

Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti.Istinsku mudrost stičemo kada shvatimo koliko zapravo malo znamo o životu, nama samima i svetu oko nas.Ako nekog mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje.Najviši cilj ljudskog bića je da shvati potpunu ljubav. Ljubav nije u drugome, već u svakom od nas i mi je sami u sebi budimo. Međutim, da bismo je probudili, potreban nam je drugi. Univerzum jedino ima smisao ukoliko imamo nekoga s kim ćemo deliti svoja osećanja.Ono što nas najneposrednije usrećuje je vedrina uma. Ova osobina je sama sebi nagrada. Zato bi razvijanje vedrine u sebi valjalo staviti ispred svih težnji!Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo.