Ne smete izgubiti nadu u čovečnost. Čovečnost je poput okeana; ukoliko nekoliko kapljica okeana postane prljavo, to ne znači i da je okean prljav.


ne-smete-izgubiti-nadu-u-ovenost-ovenost-poput-okeana-ukoliko-nekoliko-kapljica-okeana-postane-prljavo-to-ne-znai-i-da-okean-prljav
mahatma gandinesmeteizgubitinadučovečnostČovečnostpoputokeanaukolikonekolikokapljicaokeanapostaneprljavotoneznačidaokeanprljavne smetesmete izgubitiizgubiti nadunadu uu čovečnostČovečnost jeje poputpoput okeanaukoliko nekolikonekoliko kapljicakapljica okeanaokeana postanepostane prljavone značiznači ii dada jeje okeanokean prljavne smete izgubitismete izgubiti naduizgubiti nadu unadu u čovečnostČovečnost je poputje poput okeanaukoliko nekoliko kapljicanekoliko kapljica okeanakapljica okeana postaneokeana postane prljavone znači iznači i dai da jeda je okeanje okean prljavne smete izgubiti nadusmete izgubiti nadu uizgubiti nadu u čovečnostČovečnost je poput okeanaukoliko nekoliko kapljica okeananekoliko kapljica okeana postanekapljica okeana postane prljavone znači i daznači i da jei da je okeanda je okean prljavne smete izgubiti nadu usmete izgubiti nadu u čovečnostukoliko nekoliko kapljica okeana postanenekoliko kapljica okeana postane prljavone znači i da jeznači i da je okeani da je okean prljav

Ljudi putuju pa se dive visovima planina, divovskim talasima mora, dugim tokovima rijeka, širokim prostranstvu okeana, i kružnom pokretu zvijezda; a pored sebe prolaze i – ne čude se ničem. -Aurelije Augustin
ljudi-putuju-pa-se-dive-visovima-planina-divovskim-talasima-mora-dugim-tokovima-rijeka-irokim-prostranstvu-okeana-i-krunom-pokretu-zvijezda-a-pored
Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati. -Majkl Džordan
da-biste-bili-uspe-morate-biti-sebi-ili-neete-postii-kada-jednom-doete-do-vrha-tada-morate-postati-nesebi-ne-smete-biti-nedodirljvi-ne-smete-se
Radije bih zabavljao ljude uz nadu da će naučiti nešto, nego ih učio nečemu uz nadu da će se zabaviti uz to. -Volt Dizni
radije-bih-zabavljao-ljude-uz-nadu-da-e-nauiti-neto-nego-ih-uio-neemu-uz-nadu-da-e-se-zabaviti-uz-to