Ne smete izgubiti nadu u čovečnost. Čovečnost je poput okeana; ukoliko nekoliko kapljica okeana postane prljavo, to ne znači i da je okean prljav.


ne-smete-izgubiti-nadu-u-ovenost-ovenost-poput-okeana-ukoliko-nekoliko-kapljica-okeana-postane-prljavo-to-ne-znai-i-da-okean-prljav
mahatma gandinesmeteizgubitinadučovečnostČovečnostpoputokeanaukolikonekolikokapljicaokeanapostaneprljavotoneznačidaokeanprljavne smetesmete izgubitiizgubiti nadunadu uu čovečnostČovečnost jeje poputpoput okeanaukoliko nekolikonekoliko kapljicakapljica okeanaokeana postanepostane prljavone značiznači ii dada jeje okeanokean prljavne smete izgubitismete izgubiti naduizgubiti nadu unadu u čovečnostČovečnost je poputje poput okeanaukoliko nekoliko kapljicanekoliko kapljica okeanakapljica okeana postaneokeana postane prljavone znači iznači i dai da jeda je okeanje okean prljavne smete izgubiti nadusmete izgubiti nadu uizgubiti nadu u čovečnostČovečnost je poput okeanaukoliko nekoliko kapljica okeananekoliko kapljica okeana postanekapljica okeana postane prljavone znači i daznači i da jei da je okeanda je okean prljavne smete izgubiti nadu usmete izgubiti nadu u čovečnostukoliko nekoliko kapljica okeana postanenekoliko kapljica okeana postane prljavone znači i da jeznači i da je okeani da je okean prljav

Ljudi putuju pa se dive visovima planina, divovskim talasima mora, dugim tokovima rijeka, širokim prostranstvu okeana, i kružnom pokretu zvijezda; a pored sebe prolaze i – ne čude se ničem.Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom, ni ne počinjite. To bi moglo da znači da ćete izgubiti devojku, ženu, rođake, poslove, i moguće je – glavu! Moglo bi da znači da nećete jesti dva ili tri, četiri dana. Moglo bi da znači da ćete se smrzavati na klupi u parku. Možda vam donese i zatvor, porugu i ismejavanje, ili izolaciju.Što uži vidik, to veći nemir. Što širi vidik, to manji nemir. Najširi vidik, božanski mir. Što uži vidik, to veća cena sebi. Što širi vidik, to manja cena sebi. Najširi vidik, najmanja cena sebi. Kad bi ohola žaba iz bunara stala pokraj okeana, izgubila bi svoju oholost.Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati.Radije bih zabavljao ljude uz nadu da će naučiti nešto, nego ih učio nečemu uz nadu da će se zabaviti uz to.Kad bogataš postane siromah, on postane učitelj.