Ne smij se dok drugi čini grijeh, jer tako ga samo podržavaš.


ne-smij-se-dok-drugi-ini-grijeh-jer-tako-ga-samo-podrava
poslovice korisnikanesmijsedokdrugičinigrijehjertakogasamopodržavane smijsmij sese dokdok drugidrugi činičini grijehjer takotako gaga samosamo podržavašne smij sesmij se dokse dok drugidok drugi činidrugi čini grijehjer tako gatako ga samoga samo podržavašne smij se doksmij se dok drugise dok drugi činidok drugi čini grijehjer tako ga samotako ga samo podržavašne smij se dok drugismij se dok drugi činise dok drugi čini grijehjer tako ga samo podržavaš

Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.Zar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio.Svaka nepravda je jednaka, a čovjeku se čini da je najveća koja je njemu učinjena. A ako mu se čini, onda i jeste tako, jer ne može se misliti tuđom glavom.Kad mač kroz srce prođe život odma oduzme, a grijeh ga truje i pati sve dok se ne pokaje.Svaki čovjek dobro zna da na svijetu živi samo jednom, da je on nešto jedinstveno, i da ni u najrjeđem slučaju ne može od tako divne šarolike raznovrsnosti po drugi put nastati nešto tako jedinstveno kao što je on.Ako želiš biti poštovan, prvo moraš poštovati sam sebe, samo tako možeš učiniti da te drugi poštuju.