Ne trazim decka na fb.. ali svaki decko danas ima fb.. sto logikom dolazimo do zakljucka da ipak trazim decka koji ima fb :D


ne-trazim-decka-na-fb-ali-svaki-decko-danas-ima-fb-sto-logikom-dolazimo-do-zakljucka-da-ipak-trazim-decka-koji-ima-fb-d
netrazimdeckanafbalisvakideckodanasimastologikomdolazimodozakljuckadaipakkojifbne trazimtrazim deckadecka nana fbali svakisvaki deckodecko danasdanas imaima fbsto logikomlogikom dolazimodolazimo dodo zakljuckazakljucka dada ipakipak trazimtrazim deckadecka kojikoji imaima fbne trazim deckatrazim decka nadecka na fbali svaki deckosvaki decko danasdecko danas imadanas ima fbsto logikom dolazimologikom dolazimo dodolazimo do zakljuckado zakljucka dazakljucka da ipakda ipak trazimipak trazim deckatrazim decka kojidecka koji imakoji ima fbne trazim decka natrazim decka na fbali svaki decko danassvaki decko danas imadecko danas ima fbsto logikom dolazimo dologikom dolazimo do zakljuckadolazimo do zakljucka dado zakljucka da ipakzakljucka da ipak trazimda ipak trazim deckaipak trazim decka kojitrazim decka koji imadecka koji ima fbne trazim decka na fbali svaki decko danas imasvaki decko danas ima fbsto logikom dolazimo do zakljuckalogikom dolazimo do zakljucka dadolazimo do zakljucka da ipakdo zakljucka da ipak trazimzakljucka da ipak trazim deckada ipak trazim decka kojiipak trazim decka koji imatrazim decka koji ima fb

I dalje trazim put do srca tvog,ali nema nas,nema vise.I dalje trazim njega,al ga odneo bog i sa lica mog suze brise….LAZO VOLIM TE.Vrati se……& ...
i-dalje-trazim-put-do-srca-tvogali-nema-nasnema-visei-dalje-trazim-njegaal-ga-odneo-bog-i-lica-mog-suze-briselazo-volim-tevrati-se
Status veze: trazim PARANORMALNU devojku … – da ima puno para.. i da je normalna…
status-veze-trazim-paranormalnu-devojku-da-ima-puno-para-i-da-normalna
Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja. -Monteskje
iskustvo-oduvek-pokazivalo-da-svaki-ovek-koji-ima-vlast-u-rukama-ima-i-predispozicije-da-zloupotrebi-on-e-ii-toliko-daleko-sve-dok-ne-naleti-na
Iskustvo je oduvijek pokazivalo da svaki čovjek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrijebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naiđe na ograničenja. -Monteskje
iskustvo-oduvijek-pokazivalo-da-svaki-ovjek-koji-ima-vlast-u-rukama-ima-i-predispozicije-da-zloupotrijebi-on-e-ii-toliko-daleko-sve-dok-ne-naie-na
trazim curu
trazim-curu
Kukate kako nemate decka/devojku za 14. Februar,sta da kazu oni koji nemaju mamu za 8. Mart?!
kukate-kako-nemate-deckadevojku-za-14-februarsta-da-kazu-oni-koji-nemaju-mamu-za-8-mart