Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.


ne-treba-vjerovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama
ezopnetrebavjerovatiljudimakojimasmoseteksprijateljilikojipokazujudaimdražiodnjihovihstarihprijateljatakoćeponaatinamakadasteknunoveprijateljene trebatreba vjerovativjerovati ljudimaljudima ss kojimakojima smosmo sese tektek sprijateljilikoji pokazujupokazuju dada smosmo imim dražidraži odod njihovihnjihovih starihstarih prijateljatako ćeće sese ponašatiponašati is namanama kadakada steknusteknu novenove prijateljene treba vjerovatitreba vjerovati ljudimavjerovati ljudima sljudima s kojimas kojima smokojima smo sesmo se tekse tek sprijateljilia koji pokazujukoji pokazuju dapokazuju da smoda smo imsmo im dražiim draži oddraži od njihovihod njihovih starihnjihovih starih prijateljatako će seće se ponašatise ponašati iponašati i si s namas nama kadanama kada steknukada steknu novesteknu nove prijatelje

Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili?Svi smo obuzeti sobom. Svi mi, ma šta radili, mislimo na sebe. Čak i kada se žrtvujemo za druge, činimo to zato sto je nama potrebno da se žrtvujemo. Požrtvovanost je najveća samoobmana. I kada smo okrenuti drugima, vidimo u stvari sebe. Svoj odraz u drugome.Svi smo mi najogorčeniji onda kada branimo nevrednost u nama.Nije ovo loše vreme, ovo smo loši mi. Mi smo ti kojima život prolazi voleći pogrešne i gazeći one prave.