Ne verujem nikome – čak ni samome sebi.


ne-verujem-nikome-ak-samome-sebi
josif staljinneverujemnikomečaksamomesebine verujemverujem nikomenikome –– čakčak nini samomesamome sebine verujem nikomeverujem nikome –nikome – čak– čak ničak ni samomeni samome sebine verujem nikome –verujem nikome – čaknikome – čak ni– čak ni samomečak ni samome sebine verujem nikome – čakverujem nikome – čak ninikome – čak ni samome– čak ni samome sebi

Napravi sebi kao naviku dve stvari; pomaži, ili bar ne čini nikome štetu. -Hipokrat
napravi-sebi-kao-naviku-dve-stvari-pomai-ili-bar-ne-ini-nikome-tetu
Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao. -Marko Aurelije
ko-grei-taj-grei-na-svoju-tetu-a-onaj-koji-nepravedan-taj-prema-samome-sebi-nepravedan-jer-pokazuje-da-zao