Ne verujem nikome – čak ni samome sebi.


ne-verujem-nikome-ak-samome-sebi
josif staljinneverujemnikomečaksamomesebine verujemverujem nikomenikome –– čakčak nini samomesamome sebine verujem nikomeverujem nikome –nikome – čak– čak ničak ni samomeni samome sebine verujem nikome –verujem nikome – čaknikome – čak ni– čak ni samomečak ni samome sebine verujem nikome – čakverujem nikome – čak ninikome – čak ni samome– čak ni samome sebi

Ne vjerujem nikome – čak ni samome sebi.Deforme est de se ipso praedicare – Neukusno je govoriti o samome sebi.Napravi sebi kao naviku dve stvari; pomaži, ili bar ne čini nikome štetu.Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.