Ne verujem u elitizam. Ne mislim da je publika neka glupa osoba na nižem položaju od mene. Ja sam publika.


ne-verujem-u-elitizam-ne-mislim-da-publika-neka-glupa-osoba-na-em-poloaju-od-mene-ja-sam-publika
kventin tarantinoneverujemelitizammislimdapublikanekaglupaosobananižempoložajuodmenejasampublikane verujemverujem uu elitizamne mislimmislim dada jeje publikapublika nekaneka glupaglupa osobaosoba nana nižemnižem položajupoložaju odod meneja samsam publikane verujem uverujem u elitizamne mislim damislim da jeda je publikaje publika nekapublika neka glupaneka glupa osobaglupa osoba naosoba na nižemna nižem položajunižem položaju odpoložaju od meneja sam publikane verujem u elitizamne mislim da jemislim da je publikada je publika nekaje publika neka glupapublika neka glupa osobaneka glupa osoba naglupa osoba na nižemosoba na nižem položajuna nižem položaju odnižem položaju od menene mislim da je publikamislim da je publika nekada je publika neka glupaje publika neka glupa osobapublika neka glupa osoba naneka glupa osoba na nižemglupa osoba na nižem položajuosoba na nižem položaju odna nižem položaju od mene

Ako te ljudi kritikuju, ponižavaju te, viču za tobom… Samo se seti da u svakom takmičenju, galamu pravi publika, a ne igrači. -Žarko Laušević
ako-te-ljudi-kritikuju-poniavaju-te-viu-za-tobom-samo-se-seti-da-u-svakom-takmienju-galamu-pravi-publika-a-ne-igrai
Ako te ljudi kritikuju, ponižavaju te, viču za tobom... Samo se seti da u svakom takmičenju, galamu pravi publika, a ne igrači. -Žarko Laušević
ako-te-ljudi-kritikuju-poniavaju-te-viu-za-tobom-samo-se-seti-da-u-svakom-takmienju-galamu-pravi-publika-a-ne-igrai
Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu. -Roza Parks
nauila-sam-da-verujem-u-boga-i-da-u-njemu-vidim-svoju-snagu-odavno-sam-odluila-da-u-biti-slobodna-osoba-i-da-se-neu-bojati-oduvek-sam-oseala-da-moje
Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.
ne-kradi-mi-sebe-od-mene-budalo-glupa-postae-meuvreme-i-ostae-zauvek-mnom-bez-mene