Ne verujte obećanjima. Svet ih je krcat. Bogatstvo, konačan spas, večita ljubav. Neki su ljudi u stanju svašta obećati. Drugi pak progutaju svaku reč koja im nudi bolje dane. One koji obećavaju a ne ispunjavaju čeka na kraju osećaj nemoći i frustracije. A isto se događa i onima sto se grčevito hvataju praznih obećanja.


ne-verujte-obeanjima-svet-ih-krcat-bogatstvo-konaan-spas-veita-ljubav-neki-su-ljudi-u-stanju-sva-obeati-drugi-pak-progutaju-svaku-re-koja-im-nudi
paulo koeljoneverujteobećanjimasvetihkrcatbogatstvokonačanspasvečitaljubavnekisuljudistanjusvataobećatidrugipakprogutajusvakurečkojaimnudiboljedaneonekojiobećavajuneispunjavajučekanakrajuosećajnemoćifrustracijeistosedogađaonimastogrčevitohvatajupraznihobećanjane verujteverujte obećanjimasvet ihih jeje krcatkonačan spasvečita ljubavneki susu ljudiljudi uu stanjustanju svaštasvašta obećatidrugi pakpak progutajuprogutaju svakusvaku rečreč kojakoja imim nudinudi boljebolje daneone kojikoji obećavajune ispunjavajuispunjavaju čekačeka nana krajukraju osećajosećaj nemoćinemoći ii frustracijeisto sese događadogađa ii onimaonima stosto sese grčevitogrčevito hvatajuhvataju praznihpraznih obećanjane verujte obećanjimasvet ih jeih je krcatneki su ljudisu ljudi uljudi u stanjuu stanju svaštastanju svašta obećatidrugi pak progutajupak progutaju svakuprogutaju svaku rečsvaku reč kojareč koja imkoja im nudiim nudi boljenudi bolje daneone koji obećavajuobećavaju a nea ne ispunjavajune ispunjavaju čekaispunjavaju čeka načeka na krajuna kraju osećajkraju osećaj nemoćiosećaj nemoći inemoći i frustracijea isto seisto se događase događa idogađa i onimai onima stoonima sto sesto se grčevitose grčevito hvatajugrčevito hvataju praznihhvataju praznih obećanja

Neki ljudi dolaze sa bogatstvom na svet, ali ga svi napuštaju praznih džepova. -Čarls Bukovski
neki-ljudi-dolaze-bogatstvom-na-svet-ali-ga-svi-naputaju-praznih-depova
Bolje je ne obećati nego reč ne održati.
bolje-ne-obeati-nego-re-ne-odrati
Najbolje okolnosti dešavaju se onima koji najbolje iskorišćavaju svaku okolnost. -Džon Vuden
najbolje-okolnosti-deavaju-se-onima-koji-najbolje-iskoriavaju-svaku-okolnost