Ne volim tipove koji su neljubazni i nadmeni samo prema kelnerima, jer prema svima višim od sebe moraju da budu preljubazni.


ne-volim-tipove-koji-su-neljubazni-i-nadmeni-samo-prema-kelnerima-jer-prema-svima-viim-od-sebe-moraju-da-budu-preljubazni
momo kapornevolimtipovekojisuneljubazninadmenisamopremakelnerimajersvimaviimodsebemorajudabudupreljubaznine volimvolim tipovetipove kojikoji susu neljubaznineljubazni ii nadmeninadmeni samosamo premaprema kelnerimajer premaprema svimasvima višimvišim odod sebesebe morajumoraju dada budubudu preljubaznine volim tipovevolim tipove kojitipove koji sukoji su neljubaznisu neljubazni ineljubazni i nadmenii nadmeni samonadmeni samo premasamo prema kelnerimajer prema svimaprema svima višimsvima višim odvišim od sebeod sebe morajusebe moraju damoraju da bududa budu preljubaznine volim tipove kojivolim tipove koji sutipove koji su neljubaznikoji su neljubazni isu neljubazni i nadmenineljubazni i nadmeni samoi nadmeni samo premanadmeni samo prema kelnerimajer prema svima višimprema svima višim odsvima višim od sebevišim od sebe morajuod sebe moraju dasebe moraju da budumoraju da budu preljubaznine volim tipove koji suvolim tipove koji su neljubaznitipove koji su neljubazni ikoji su neljubazni i nadmenisu neljubazni i nadmeni samoneljubazni i nadmeni samo premai nadmeni samo prema kelnerimajer prema svima višim odprema svima višim od sebesvima višim od sebe morajuvišim od sebe moraju daod sebe moraju da budusebe moraju da budu preljubazni

Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu. -Fridrih Niče
ljubav-prema-jednom-varvarstvo-jer-ona-ide-na-raun-svih-ostalih-to-vai-i-za-ljubav-prema-bogu
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama