Ne vredi kukati i žaliti se na sudbinu. Svoj život uzmi u svoje ruke. Ustani i bori se, plači ali ne moli, obriši suze i nastavi sa osmehom kao da ništa nije ni bilo. Pala si? Pa šta? Ustani i kreni dalje! Nemoj dopustiti da se na tebi primeti da si slomljena, osmehni se, neka dušmani crknu od muke. Pokreni se, digni glavu, budi jaka. Zadaj bol bolu..


ne-vredi-kukati-i-aliti-se-na-sudbinu-svoj-ivot-uzmi-u-svoje-ruke-ustani-i-bori-se-plai-ali-ne-moli-obrii-suze-i-nastavi-osmehom-kao-da-nije-bilo
milica jakovljević mir-jamnevredikukatižalitisenasudbinusvojživotuzmisvojerukeustaniboriseplačialinemoliobriisuzenastaviosmehomkaodanitanijebilopalapatakrenidaljenemojdopustititebiprimetislomljenaosmehninekadumanicrknuodmukepokrenidigniglavubudijakazadajbolbolune vredivredi kukatikukati ii žalitižaliti sese nana sudbinusvoj životživot uzmiuzmi uu svojesvoje rukeustani ii boribori seplači aliali nene moliobriši suzesuze ii nastavinastavi sasa osmehomosmehom kaokao dada ništaništa nijenije nini bilopala sipa štaustani ii krenikreni daljenemoj dopustitidopustiti dada sese nana tebitebi primetiprimeti dada sisi slomljenaosmehni seneka dušmanidušmani crknucrknu odod mukepokreni sedigni glavubudi jakazadaj bolbol bolune vredi kukativredi kukati ikukati i žalitii žaliti sežaliti se nase na sudbinusvoj život uzmiživot uzmi uuzmi u svojeu svoje rukeustani i borii bori seplači ali neali ne moliobriši suze isuze i nastavii nastavi sanastavi sa osmehomsa osmehom kaoosmehom kao dakao da ništada ništa nijeništa nije ninije ni biloustani i krenii kreni daljenemoj dopustiti dadopustiti da seda se nase na tebina tebi primetitebi primeti daprimeti da sida si slomljenaneka dušmani crknudušmani crknu odcrknu od mukezadaj bol bolu

Moraš verovati u nešto - sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot
Moraš verovati u nešto – sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot
Ponekad u sasvim suncanom danu, naidju samo tebi nekakvi tamni oblaci i pokvare ti dan, a ti nastavi dalje hrabro i bez osvrtanja jer zivot nije samo danas, uvek ...
ponekad-u-sasvim-suncanom-danu-naidju-samo-tebi-nekakvi-tamni-oblaci-i-pokvare-ti-dan-a-ti-nastavi-dalje-hrabro-i-bez-osvrtanja-jer-zivot-nije-samo