Ne vredi kukati i žaliti se na sudbinu. Svoj život uzmi u svoje ruke. Ustani i bori se, plači ali ne moli, obriši suze i nastavi sa osmehom kao da ništa nije ni bilo. Pala si? Pa šta? Ustani i kreni dalje! Nemoj dopustiti da se na tebi primeti da si slomljena, osmehni se, neka dušmani crknu od muke. Pokreni se, digni glavu, budi jaka. Zadaj bol bolu..


ne-vredi-kukati-i-aliti-se-na-sudbinu-svoj-ivot-uzmi-u-svoje-ruke-ustani-i-bori-se-plai-ali-ne-moli-obrii-suze-i-nastavi-osmehom-kao-da-nije-bilo
milica jakovljević mir-jamnevredikukatižalitisenasudbinusvojživotuzmisvojerukeustaniboriseplačialinemoliobriisuzenastaviosmehomkaodanitanijebilopalapatakrenidaljenemojdopustititebiprimetislomljenaosmehninekadumanicrknuodmukepokrenidigniglavubudijakazadajbolbolune vredivredi kukatikukati ii žalitižaliti sese nana sudbinusvoj životživot uzmiuzmi uu svojesvoje rukeustani ii boribori seplači aliali nene moliobriši suzesuze ii nastavinastavi sasa osmehomosmehom kaokao dada ništaništa nijenije nini bilopala sipa štaustani ii krenikreni daljenemoj dopustitidopustiti dada sese nana tebitebi primetiprimeti dada sisi slomljenaosmehni seneka dušmanidušmani crknucrknu odod mukepokreni sedigni glavubudi jakazadaj bolbol bolune vredi kukativredi kukati ikukati i žalitii žaliti sežaliti se nase na sudbinusvoj život uzmiživot uzmi uuzmi u svojeu svoje rukeustani i borii bori seplači ali neali ne moliobriši suze isuze i nastavii nastavi sanastavi sa osmehomsa osmehom kaoosmehom kao dakao da ništada ništa nijeništa nije ninije ni biloustani i krenii kreni daljenemoj dopustiti dadopustiti da seda se nase na tebina tebi primetitebi primeti daprimeti da sida si slomljenaneka dušmani crknudušmani crknu odcrknu od mukezadaj bol bolu

Ne vrijedi kukati i žaliti se na sudbinu. Svoj život uzmi u svoje ruke. Ustani i bori se, plači ali ne moli, obriši suze i nastavi sa osmijehom kao da ništa nije ni bilo. Pala si? Pa šta? Ustani i kreni dalje! Nemoj dopustiti da se na tebi primjeti da si slomljena, osmijehni se, neka dušmani crknu od muke. Pokreni se, digni glavu, budi jaka. Zadaj bol bolu..Moraš verovati u nešto - sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život.Moraš verovati u nešto – sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Ponekad u sasvim suncanom danu, naidju samo tebi nekakvi tamni oblaci i pokvare ti dan, a ti nastavi dalje hrabro i bez osvrtanja jer zivot nije samo danas, uvek ...I hajde povrijedi me još jednom! Zadaj mi poslednji udarac, ovaj put najjače što možeš. Udari nisko, podlo iz sve snage. Neka me zaboli najjače, neka mi bol obuzme cijelo tijelo, neka ispuni svaki djelić mog srca. Hajde, daj mi razlog da te mrzim kad mi već ne daješ razlog da te volim!