Ne zaboravi da si na ovome svijetu kratko. U njemu se dokazi,budi covjek da bi imao obraz na onom drugom svijetu.


ne-zaboravi-da-na-ovome-svijetu-kratko-u-njemu-se-dokazibudi-covjek-da-bi-imao-obraz-na-onom-drugom-svijetu
nezaboravidanaovomesvijetukratkonjemusedokazibudicovjekbiimaoobrazonomdrugomsvijetune zaboravizaboravi dada sisi nana ovomeovome svijetusvijetu kratkou njemunjemu secovjek dada bibi imaoimao obrazobraz nana onomonom drugomdrugom svijetune zaboravi dazaboravi da sida si nasi na ovomena ovome svijetuovome svijetu kratkou njemu secovjek da bida bi imaobi imao obrazimao obraz naobraz na onomna onom drugomonom drugom svijetune zaboravi da sizaboravi da si nada si na ovomesi na ovome svijetuna ovome svijetu kratkocovjek da bi imaoda bi imao obrazbi imao obraz naimao obraz na onomobraz na onom drugomna onom drugom svijetune zaboravi da si nazaboravi da si na ovomeda si na ovome svijetusi na ovome svijetu kratkocovjek da bi imao obrazda bi imao obraz nabi imao obraz na onomimao obraz na onom drugomobraz na onom drugom svijetu

Sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe,toliko ima nesrećnih na svijetu.Ne smeta mi što živim u muškom svijetu, sve dok u njemu mogu biti žena.U svakom trenutku svi mi jednom nogom stojimo u svijetu bajki, a drugom na rubu provalije.Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.