Ne zavodi čovjeka samo ljepota tijela, isto tako može ga zavesti i ljepota duha.


ne-zavodi-ovjeka-samo-ljepota-tijela-isto-tako-moe-ga-zavesti-i-ljepota-duha
kineske poslovicenezavodičovjekasamoljepotatijelaistotakomožegazavestiduhane zavodizavodi čovjekačovjeka samosamo ljepotaljepota tijelaisto takotako možemože gaga zavestizavesti ii ljepotaljepota duhane zavodi čovjekazavodi čovjeka samočovjeka samo ljepotasamo ljepota tijelaisto tako možetako može gamože ga zavestiga zavesti izavesti i ljepotai ljepota duhane zavodi čovjeka samozavodi čovjeka samo ljepotačovjeka samo ljepota tijelaisto tako može gatako može ga zavestimože ga zavesti iga zavesti i ljepotazavesti i ljepota duhane zavodi čovjeka samo ljepotazavodi čovjeka samo ljepota tijelaisto tako može ga zavestitako može ga zavesti imože ga zavesti i ljepotaga zavesti i ljepota duha

U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer ljubav je ljepota duše. -Aurelije Augustin
u-mjeri-u-kojoj-ljubav-u-tebi-raste-raste-i-tvoja-ljepota-jer-ljubav-ljepota-e
Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti. -Dante Aligieri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-ljepota-ne-moe-biti-odvojena-od-vjenosti
Ljepota nije u licu; ljepota je svjetlost u srcu. -Kahlil Gibran
ljepota-nije-u-licu-ljepota-svjetlost-u-srcu
Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda iz vana već iznutra. -Poslovice korisnika
ne-govori-nikome-da-ruan-jer-prava-ljepota-se-ne-gleda-iz-vana-ve-iznutra
Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda s vana već iznutra. -Poslovice korisnika
ne-govori-nikome-da-ruan-jer-prava-ljepota-se-ne-gleda-s-vana-ve-iznutra
Ružnoća nad ljepotom ima tu prednost što ljepota prolazi, a ružnoća ostaje. -Onore de Balzak
runoa-nad-ljepotom-ima-prednost-to-ljepota-prolazi-a-runoa-ostaje