Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima.


ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovek-dobar-ako-vet-s-reima
Čuang ceneznačidadobarakoglasnolajeistotakonečovekvetrečimane značiznači dada jepas dobardobar akoako glasnoglasno lajeisto takotako nene značiznači dada jeje čovekčovek dobardobar akoako jeje veštvešt ss rečimane znači daznači da jeda je pasje pas dobarpas dobar akodobar ako glasnoako glasno lajeisto tako netako ne značine znači daznači da jeda je čovekje čovek dobarčovek dobar akodobar ako jeako je veštje vešt svešt s rečimane znači da jeznači da je pasda je pas dobarje pas dobar akopas dobar ako glasnodobar ako glasno lajeisto tako ne značitako ne znači dane znači da jeznači da je čovekda je čovek dobarje čovek dobar akočovek dobar ako jedobar ako je veštako je vešt sje vešt s rečimane znači da je pasznači da je pas dobarda je pas dobar akoje pas dobar ako glasnopas dobar ako glasno lajeisto tako ne znači datako ne znači da jene znači da je čovekznači da je čovek dobarda je čovek dobar akoje čovek dobar ako ječovek dobar ako je veštdobar ako je vešt sako je vešt s rečima

Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima
Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. -Zoran Đinđić
niko-nije-tako-dobar-kako-bi-mogao-da-bude-ako-se-jo-potrudi
Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče. -Dositej Obradović
mudar-ovek-se-stidi-meati-u-ono-u-emu-nije-vet-a-ludom-se-ini-da-sramota-ako-svuda-svoj-nos-ne-uvue