Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima.


ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima
Čuang ceneznačidadobarakoglasnolajeistotakonečovjekvjetriječimane značiznači dada jepas dobardobar akoako glasnoglasno lajeisto takotako nene značiznači dada jeje čovjekčovjek dobardobar akoako jeje vještvješt ss riječimane znači daznači da jeda je pasje pas dobarpas dobar akodobar ako glasnoako glasno lajeisto tako netako ne značine znači daznači da jeda je čovjekje čovjek dobarčovjek dobar akodobar ako jeako je vještje vješt svješt s riječimane znači da jeznači da je pasda je pas dobarje pas dobar akopas dobar ako glasnodobar ako glasno lajeisto tako ne značitako ne znači dane znači da jeznači da je čovjekda je čovjek dobarje čovjek dobar akočovjek dobar ako jedobar ako je vještako je vješt sje vješt s riječimane znači da je pasznači da je pas dobarda je pas dobar akoje pas dobar ako glasnopas dobar ako glasno lajeisto tako ne znači datako ne znači da jene znači da je čovjekznači da je čovjek dobarda je čovjek dobar akoje čovjek dobar ako ječovjek dobar ako je vještdobar ako je vješt sako je vješt s riječima

Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovek-dobar-ako-vet-s-reima
Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. -Zoran Đinđić
niko-nije-tako-dobar-kako-bi-mogao-da-bude-ako-se-jo-potrudi